>

STATUT SZKOŁY

S T A T U T
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  18  W  ELBLĄGU
im. FRANCISZKA II RAKOCZEGO

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela
 8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Czytaj całość>>>

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu