>

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOSu w klasach VIII

Struktura PZO z WOSu

 

 

 1. Szczegółowe cele PZO.
 2. Zasady na lekcjach WOSu.
 3. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.
 4. Procedura poprawiania ocen.
 5. Wystawianie oceny śródrocznej.
 6. Sposób zbierania danych i informowania o osiągnięciach i postępach ucznia.
 7. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych stopni.
 8. Dostosowanie wymagań do uczniów z trudnościami w uczeniu się zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 9. Informacja zwrotna.

 

I.                  Szczegółowe cele PZO

 

 1. Zobiektywizowanie oceniania.
 2. Zdiagnozowanie osiągnięć ucznia.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy.
 5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 

 

 1. Zasady na lekcjach WOSu

 

1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z WZO.

 1. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  
  -praca klasowa - zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału zapisany w zeszycie przedmiotowym, trwająca nie dłużej niż1 godzinę lekcyjną, poprzedzona powtórzeniem i zapisem w dzienniku;

         -sprawdzian - z części działu, czyli zapowiedziana tydzień wcześniej pisemna    

          wypowiedź ucznia obejmująca zakres materiału od 3 do 5 lekcji zapisany w 

          zeszycie przedmiotowym, trwająca od 20 do 25 minut, poprzedzona zapisem w   

          dzienniku
         -kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej   

          z 3 ostatnich lekcji,  może być niezapowiedziana, trwająca maksymalnie 15   

          minut.

 

   Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisane w dzienniku lekcyjnym;  podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy poprzedzony powtórzeniem.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oddawane są uczniom na lekcji w celu ich omówienia a następnie wracają do nauczyciela. Rodzice mają możliwość wglądu do prac klasowych podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem w ustalonym terminie.

 

Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni z materiału realizowanego podczas nieobecności. W indywidualnych przypadkach o zmianie tego terminu decyduje nauczyciel.
 2. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki, sprawdziany i prace klasowe. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi ustnej. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji.
 3. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 6 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą, za pięć bardzo dobrą …  za cztery dobrą.  Uczeń może zdecydować czy chce zebrane plusy zamienić na ocenę.
  Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.
 4. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia wkład pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.

 

 1. W przypadku krótkiej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nieobecności powyżej tygodnia braki uzupełnia w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć ( w przypadku sytuacji losowych nauczyciel indywidualnie rozstrzyga tę sytuację ).
 2. Niesamodzielna praca ucznia („ściąganie”) lub komunikowanie się podczas sprawdzianów, prac klasowych, itd. powoduje obniżenie oceny za pracę o jeden stopień. Ponowne „ściąganie” podczas tej samej pracy klasowej  powoduje jej odebranie w trakcie pisania, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

 

 • Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.   Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
  1. prace klasowe
  2. sprawdziany
  3. kartkówki
  4. odpowiedzi ustne
  5. prace domowe
  6. inne formy aktywności np. udział w konkursach ,wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w życiu społeczności szkolnej
  7. obserwacja ucznia:
 1. przygotowanie do lekcji
 2. aktywność na lekcji
 3. praca w grupie.

 

 

Na lekcji wiedzy o społeczeństwie stosowane jest ocenianie wspierające ucznia z zachowaniem charakteru motywacyjnego wraz z przekazaniem podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej następujące elementy:

 

 1. wyszczególnienie i ocenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 2. odnotowanie co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy;
 3. poinstruowanie ucznia odnośnie sposobów poprawy pracy;

 

Na wybranym  teście sprawdzającym  poszczególne partie materiału znajdować się będą następujące zapisy:

 

 1. odnotowanie dobrych elementów w pracy ucznia na marginesie lub końcu pracy w krótkiej formie zdaniowej
 2. odnotowanie uwag na temat braków
 3. odnotowanie w sprawdzianie lub w formie ustnej wskazówek dotyczących dalszej pracy ucznia, metod pracy wyeliminowaniu w przyszłości błędów

 

 

Skala procentowa oceny sprawdzianów/testów/kartkówek:

 

 • poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny (ndst);
 • 26% - 29% - niedostateczny + (ndst+);
 • 30% - 35% - dopuszczający - (dop-);
 • 36% - 43% - dopuszczający (dop);
 • 44% - 49% - dopuszczający + (dop+);
 • 50% - 53% - dostateczny - (dst-);
 • 54% - 63% - dostateczny (dst);
 • 64% - 69% - dostateczny + (dst+);
 • 70% - 73% - dobry - (db-);
 • 74% - 80% - dobry (db);
 • 81% - 84% - dobry + (db+);
 • 85% - 87% - bardzo dobry- (bdb-);
 • 88% - 91% - bardzo dobry (bdb);
 • 92% - 94% - bardzo dobry + (bdb+);
 • 95% - celujący- (cel-);
 • 96% - 100% - celujący (cel)

 

IV.           Procedura poprawiania ocen

Każdą pisemną pracę kontrolną uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.

Uczeń  może poprawić ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu, a z innych form za zgodą nauczyciela,w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Warunki poprawy określa nauczyciel. W dzienniku odnotowuje się obie oceny ( pierwszą i z poprawy); przy wystawianiu oceny semestralnej bierze się pod uwagę ocenę wyższą.

Zarówno w przypadku zaliczania sprawdzianu jak i jego poprawiania kryteria i ilość możliwych do zdobycia punktów jest taka sama, jak pierwotnie.

 

 

 

 

 

 1. Wystawianie oceny śródrocznej  i rocznej

 

 1. Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie informowani są przez nauczyciela o przewidywanych ocenach śródrocznych(końcowych).
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
 4. Ocenę roczną (śródroczną) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

 

 1. Sposób zbierania danych i informowania o osiągnięciach i postępach ucznia
 • odnotowanie w dokumentacji szkolnej – oceny 1- 6
 • gromadzenie prac pisemnych (prace klasowe z całego działu)
 • zapisywanie uwag w zeszytach;
 • informowanie o proponowanej ocenie śródrocznej i rocznej z zachowaniem odpowiednich terminów
 • przedstawianie rzetelnej informacji o postępach ucznia podczas wywiadówek i konsultacji indywidualnych.
 • Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą dotyczącą wydarzeń aktualnych z kraju i ze świata. Samodzielnie korzysta z zasobów Internetu, tworzy projekty multimedialne, przygotowuje prezentacje. Aktywną i prospołeczną postawą. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą. Pisze prace klasowe, sprawdziany i kartkówki na maksymalną liczbę punktów.

 Ocena bardzo dobra - otrzymuje ją uczeń, który opanował materiał programowy z WOSu  w danej klasie stopniu bardzo dobrym, jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, bierze udział w zajęciach koła historycznego, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) i efekty rozumowania przedstawić na forum klasy.

Ocena dobra - otrzymuje ją uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcji,  systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

Ocena dostateczna - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości z historii w danej klasie na poziomie podstawowym, nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki w wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział w pracy na lekcji, rozwiązuje typowe zadania z poziomu podstawowego.

Ocena dopuszczająca - otrzymuje ją uczeń, który ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego, nie zawsze odrabia prace domowe, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Ocena niedostateczna - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości, nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie poradzić sobie z wyznaczonym zadaniem.

 

 

VIII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach historii.

 

1.Uczeń niedosłyszący

 

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
 2. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
 3. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
 4. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
 5. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
 6. częste powtarzanie informacji
 7. częste stosowanie pomocy wizualnych
 8. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
 9. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia
 10. nie należy gwałtownie gestykulować
 11. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
 12. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

 

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
 2. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
 3. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
 4. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
 5. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut
 6. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
 7. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki)
 8. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
 9. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

 

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
 2. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
 3. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
 4. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,

E .przy afazji:

 1. wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
 2. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
 3. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

 

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
 2. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
 3. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
 4. precyzyjne formułowanie poleceń,
 5. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
 6. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
 7. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 8. Dysleksja
 9. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
 10. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
 11. precyzyjne formułowanie poleceń,
 12. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
 13. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
 14. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 15. Dysortografia
 16. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
 17. precyzyjne formułowanie poleceń,
 18. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
 19. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

 

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
 2. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
 3. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
 4. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
 5. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

 

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
 2. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
 3. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
 4. samorealizacja (własne projekty),
 5. udział w zajęciach dodatkowych.

 

 

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,

B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,

 1. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
 2. precyzyjne formułowanie poleceń,
 3. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
 4. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
 5. stosowanie repetycji,
 6. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
 7. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
 8. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
 9. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe

 

 

 

* PPP- wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

 

IX     Informacja zwrotna

 1. Nauczyciel – uczeń:
 2. informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 3. pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 4. motywuje do dalszej pracy.
 5. Nauczyciel – rodzice:
 6. informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 7. informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
 8. dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
 9. dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
 10. daje wskazówki do pracy z uczniem.
 11. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
 12. nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
 13. nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu