>

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SP 18 W ELBLĄGU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                   Ustalając ocenę z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.

 

 

OCENA PRACY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Skala ocen

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:

1 – niedostateczny,

2 – dopuszczający,

3 – dostateczny,

4 – dobry,

5 – bardzo dobry,

6 – celujący

Dodatkowe oznaczenia -, +

 1. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
 4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
 6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.
 7. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych Stale poszerza swoje wiadomości z wychowania fizycznego.
 8. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

   

       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
 4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
 6. Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.
 7. Uczeń robi systematyczne postępy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
 4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).
 5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.
 6. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.
 7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

       Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
 2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.
 3. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
 2. Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.
 3. Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ).
 4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
 5. Wykazał się słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Notorycznie opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji .Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.
 2. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności.
 3. Nie przystępuje do sprawdzianów i nie korzysta z możliwości poprawy mimo stworzonych warunków i możliwości.

 

GIMNASTYKA

Ocena celująca:

­prawidłowo i samodzielnie wykonuje ćwiczenia

 

Ocena bardzo dobra:

prawidłowo wykonuje ćwiczenia z minimalną pomocą nauczyciela

 

Ocena dobra:

­potrafi wykonać ćwiczenie z dużą pomocą nauczyciela

 

Ocena dostateczna:

­potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z pomocą nauczyciela

 

Ocena dopuszczająca:

­potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z dużą pomocą nauczyciela

 

Ocena niedostateczna:

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania w wykonaniu ćwiczenia

 

 

 

GRY ZESPOŁOWE

 

 

Ocena celująca:

­uczeń stosuje poznane umiejętności podczas gry, zna przepisy, potrafi zorganizować i  sędziować zawody stosuje zasadę „fair play”, nie wymaga opieki i wsparcia nauczyciela

 

Ocena bardzo dobra:

­uczeń stosuje poznane umiejętności w grze, zna przepisy, potrafi zorganizować i sędziować zawody z pomocą nauczyciela

 

Ocena dobra:

­uczeń stosuje poznane umiejętności w grze

 

 

Ocena dostateczna:

­uczeń potrafi zastosować podstawowe umiejętności w grze

 

Ocena dopuszczająca:

­uczeń nie potrafi wykonać podstawowych umiejętności

 

Ocena niedostateczna:

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania wykonaniem ćwiczenia

 

 

 

UWAGA

Nauczyciel przy ocenie ucznia bierze pod uwagę jego indywidualne możliwości.

 

 

ADNOTACJA

Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Lekarskiej i Poradni Psychologiczno

­Pedagogicznej będą oceniani według następujących zasad :

­- systematyczny udział w zajęciach wychowania fizycznego

­- systematyczne noszenie stroju sportowego

­- aktywność na lekcji wychowania fizycznego oraz postępy poczynione w miarę własnych możliwości motorycznych

 

Ocenianie ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.
 4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 1. Każdą ocenę uzyskaną na sprawdzianie uczeń może poprawić lub uzyskać w przypadku nieobecności na sprawdzianie -  w terminie ustalonym z nauczycielem. Termin ten może ulec zmianie, jeśli obecność ucznia przedłuża się lub stan jego zdrowia nie pozwala na udział w sprawdzianie. Każdą ocenę cząstkową uczeń może poprawić (brana jest pod uwagę ocena lepsza).  Jeżeli uczeń odmówił przystąpienia do sprawdzianu bez podanej przyczyny,  nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną.(  obszar – postawa wobec przedmiotu)

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i jest to co najmniej 6 ocen w przeciągu jednego półrocza
 2. Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów.

 

 1. Decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na postawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, ale może być również zwolniony z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. Uczniowie posiadający zwolnienie (oprócz całkowicie zwolnionych) mają być obecni na zajęciach wychowania fizycznego i będą  uczestniczyć w innych działaniach na rzecz kultury fizycznej, np. sędziowanie, pomoc w organizacji lekcji, tworzenie plakatów, referatów.

 

 1. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich będzie realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.
 3. Przedmiotowe zasady oceniania i są dostępne do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny u nauczycieli wychowania fizycznego oraz w dzienniku elektronicznym.
 4. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je oraz podaje sposoby poprawy.
 5. O bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej ucznia rodzice otrzymują informację w dzienniku elektronicznym oraz podczas zebrań z rodzicami.
 6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanych ocenach i zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem Uczeń może być gratyfikowany raz w semestrze oceną celującą za udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą.

 

 

 

 

 

 

 

Obszary aktywności ucznia związane z procesem uczenia się oraz sposoby ich oceniania

       I - Postawa wobec przedmiotu 

 • aktywność i wysiłek wkładany przez ucznia
 • zaangażowanie, kreatywność, twórcza ekspresja i inwencja (samodzielne prowadzenie przez ucznia ćwiczeń kształtujących , np. rozgrzewki)
 • systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności)
 • stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych swoich możliwości)
 • udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym oraz pozaszkolnym
 • udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, oraz regulaminu korzystania z obiektów sportowych
 • postawa "Fair play" podczas lekcji, oraz współpraca z grupą
 • dbałość o higienę i prozdrowotny styl życia

 Na podstawie obserwacji uczniów w trakcie zajęć z wychowania fizycznego nauczyciel może oceniać uczniów za aktywność, stawiając im ocenę w skali od 1-6.

 

 

 

      II - Postęp

 

 

Poziom zdolności motorycznych

 

 

1.Określanie poziomu zdolności motorycznych odbywać się będzie dwukrotnie

w I i w II półroczu. W pierwszym etapie ( przełom września i października)uczniowie otrzymują ocenę wyjściową ( narzędziem do tego służącym będą testy przygotowane przez nauczycieli w-f )W drugim etapie przeprowadzone zostaną powtórne testy( pod koniec każdego półrocza),a następnie nastąpi analiza postępu sprawności oraz ocena końcowa ucznia( uczeń oceniany jest za indywidualny postęp sprawności. )

 

 1. Sprawdziany biegowe wykonujemy dwukrotnie w ciągu roku szkolnego,

wystawiana będzie jedna ocena z postępu obejmująca diagnozę początkową i końcową osiągnięć ucznia.

 

 • Po nieobecności uczeń ustala z nauczycielem termin zaliczenia.
 • Dopuszcza się odstępstwa od w/w kryteriów jeśli obniżenie poziomu sprawności nastąpiło po kontuzji lub chorobie

 

 

    III - Przygotowanie do zajęć

 

     Przez przygotowanie do zajęć na lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego ( biała koszulka gimnastyczna, spodenki sportowe, dres, zmienne obuwie sportowe o jasnej nierysującej podeszwie). Ze względów bezpieczeństwa dziecko nie może ćwiczyć  w łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i kolczykach wiszących wychodzących poza obręb ucha. Ponadto uczniowie z długimi włosami muszą mieć je związane. Uczeń może przed zajęciami zgłosić 2 razy w ciągu półrocza nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji Każde kolejne nieprzygotowania będą skutkowały otrzymaniem ujemnych punktów z zachowania (w postaci -2pkt).

 

 

 

 

 1. Wiedza

 

Wiadomości z zakresu wychowanie fizycznego obejmują:

 • Przepisy zespołowych gier sportowych
 • określonej tematyki o rozwoju fizycznym,
 • rozwoju sprawności fizycznej
 • zasad zdrowego stylu życia
 • zasad bezpieczeństwa
 • regulaminów i przepisów
 • zasad czystej gry
 • zasad kulturalnego kibicowania.
 • stosowania ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych
 • organizacji i sędziowania zawodów sportowych

 

Formą oceny są odpowiedzi ustne, testy, referaty, dodatkowo gazetka sportowa, plakaty, ulotki.

 

 1. Umiejętności ruchowe

 

Wystawiane są oceny z różnych dyscyplin przez cały semestr.

Poziom umiejętności ruchowych – ocenie podlega przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontro –oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów śródrocznych i końcowych. Pod uwagę brana będzie poprawność wykonywanych ćwiczeń i zadań ruchowych.

  

PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (umiejętności ruchowe)

W KLASIE IV

I semestr

 KOSZYKÓWA

 • kozłowanie slalomem między tyczkami / pachołkami (ze zmianą ręki kozłującej)

 (ocena   2 – 6. Uczeń otrzymuje ocenę w zależności od płynności pokonania slalomu)

 • podanie piłki oburącz i jednorącz (w zależności od umiejętności klasy)

 PIŁKA SIATKOWA

 • postawa siatkarska oraz poprawnie technicznie wykonane odbicia sposobem górnym

(ocena 2 – 6. Uczeń otrzymuje ocenę w zależności od poprawności i techniki odbić piłki)

 GIMNASTYKA

 • leżenie przewrotne i przerzutne, lub przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu .

 LEKKA ATLETYKA

 • bieg na 60 m
 • bieg na 300 m
 • bieg na 600 m
 • rzut piłeczką palantową ( technika rzutu)
 • skok wzwyż ( technika skoku)

II semestr

 

KOSZYKÓWKA

 • Rzut do kosza znad głowy z wyznaczonego przez nauczyciela miejsca

 (ocena od 2 – 6 w zależności od techniki wykonania i celności)

PIŁKA SIATKOWA

 • Odbicia piłki sposobem dolnym

(ocena od 2 – 6 w zależności od techniki wykonania)

 

LEKKA ATLETYKA

 • bieg na 60 m
 • bieg na 300 m
 • bieg na 600 m
 • rzut piłeczką palantową ( technika rzutu)
 • skok wzwyż ( technika skoku)

 

 

 

PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY Z WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO (umiejętności ruchowe)

W KLASIE V - VI

I semestr

LEKKA ATLETYKA

 • bieg na 60 m
 • bieg na 300 m
 • bieg na 600 m
 • rzut piłeczką palantową ( technika rzutu)
 • skok wzwyż ( technika skoku)

 

 

KOSZYKÓWKA

 Dwutakt z biegu po kozłowaniu z prawej strony zakończony rzutem do kosza:

klasa V

 • 8 dw. + 3 trafienia – cel.
 • 6 dw. + 2 trafienia – bdb.
 • 5 dw. + 1 trafienia – db.
 • 3 dw.+ 0 tr. – dst.

klasa VI

 • 10 dw. + 3 trafienia – cel.
 • 8 dw. + 3 trafienia – bdb.
 • 6 dw. + 2 trafienia – db.
 • 4 dw.+ 0 tr. – dst.

 

 

(Ocena 2 – 6, ocenie podlega równocześnie technika wykonania ćwiczenia. Jeżeli dwutkat jest źle wykonany technicznie trafienie do kosza nie jest brane pod uwagę).

 

 

PIŁKA SIATKOWA

 Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie lub w parach (w zależności od umiejętności klasy)

(ocena  2 – 6 w zależności od techniki wykonania)

 

 

 

GIMNASTYKA

Przewrót w przód, przewrót w tył, stanie na rękach, zwis przerzutny przy drabinkach. Nauczyciel dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia.

 

 

KOSZYKÓWKA

Dwutakt z biegu po kozłowaniu z prawej strony zakończony rzutem do kosza:

klasa V

 • 8 dw. + 3 trafienia – cel.
 • 6 dw. + 2 trafienia – bdb.
 • 5 dw. + 1 trafienia – db.
 • 3 dw.+ 0 tr. – dst.

klasa VI

 • 10 dw. + 3 trafienia – cel.
 • 8 dw. + 3 trafienia – bdb.
 • 6 dw. + 2 trafienia – db.
 • 4 dw.+ 0 tr. – dst.

 

 

(Ocena 2 – 6, ocenie podlega równocześnie technika wykonania ćwiczenia. Jeżeli dwutkat jest źle wykonany technicznie trafienie do kosza nie jest brane pod uwagę).

 

 

 

PIŁKA SIATKOWA

Zagrywka sposobem górnym lub dolnym – skierowana na boisko przeciwnika.

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki i poprawności wykonania ćwiczenia)

 

 

GIMNASTYKA

Uczeń wykonuje układ ćwiczeń wolnych wybranych przez siebie:

- Przewrót w przód z naskoku, z odbicia obunóż.

- Przewrót w przód ze stania do stania,

- Leżenie przewrotne i przerzutne,

- Stanie na rękach

Nauczyciel dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia.

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE  SPRAWDZIANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VII-VIII (umiejętności ruchowe)

Cały Rok szkolny

LEKKA ATLETYKA

 • bieg na 60 m
 • bieg na 300 m
 • bieg na 800 m dz, 1000m chł
 • rzut piłeczką palantową ( technika rzutu)
 • skok wzwyż ( technika skoku)

 

 

KOSZYKÓWKA

Uczeń wykonuje tor przygotowany przez nauczyciela. Rozpoczyna kozłowanie slalomem z lewej strony sali zakończony dwutaktem z lewej strony kosza, po rzucie zbiera piłkę i wykonuje podanie do osoby stojącej w prawym rogu sali. Po podaniu obiega tyczkę ustawioną na linii środkowej boiska, biegnie w kierunku kosza i wykonuje dwutakt po podaniu od osoby z piłką (bez kozłowania). Po rzucie zbiera piłkę i kozłuje ją za pachołkiem przy linii rzutów wolnych. Wykonuje zatrzymanie na 1 lub 2 tempa i rzut do kosza z wyskoku

(Ocena od 2 – 6 w zależności od płynności wykonania ćwiczenia i celności rzutów)

 

PIŁKA SIATKOWA

Zagrywka sposobem górnym – skierowana w określone przez nauczyciela miejsce na boisko przeciwnika.

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki i poprawności wykonania ćwiczenia)

 

GIMNASTYKA

-Skok przez kozła-  Klasa VII

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki wykonania)

-Skok przez skrzynię- Klasa VIII

-Stanie na głowie - Klasa VII, VIII

(ocena 2 – 6 w zależności od techniki wykonania)

-Stanie na rękach z pozycji stojącej przy drabinkach- Klasa VII - VIII

 

Nauczyciel dostosowuje sprawdziany do indywidualnych możliwości ucznia.

 

 

Uczeń, który mimo braków umiejętności, podejdzie do sprawdzianu, otrzyma minimum ocenę dopuszczającą.

 

 

 

 

 

 

Testy określające zdolności motoryczne( do wyboru)

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5, 6, 7, 8 - w drugim dniu. Jeśli cały test stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzymałość mierzyć na końcu. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego, bezpośrednio przed ich właściwym wykonaniem. Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, tenisówki), po dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone ściśle według instrukcji.

l. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety.
b) pomiar
Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.
c) uwagi
Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg):
a) wykonanie
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.
b) pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. c) uwagi
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

3. Bieg wytrzymałościowy - próba wytrzymałości:
1000 m - dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat 800 m - dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat 600 m - dla dzieci do 12 lat
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety.
b) pomiar
Czas mierzy się z dokładnością do l sekundy
c) uwagi
Bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych -względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, lista badanych

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:
a) wykonanie
Badany ściska dynamometr dłoniowy ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała.
b) pomiar
Siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób.
c) uwagi
Dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką w czasie pomiaru są niedozwolone, gdyż może to zmienić wartość wyniku. Wykonaniu próby powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna, ponieważ pomiar musi być odzwierciedleniem maksymalnej siły dłoni testowanego.
d) sprzęt i pomoce
dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.

5.I. Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków:
a) wykonanie
Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał "start" testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia.
b) pomiar
Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka.
c) uwagi
Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką.
d) sprzęt i pomoce
drążek lub poręcze, magnezja, taboret.

5.II. Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków:
a) wykonanie
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
b) pomiar
Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund w wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.
c) uwagi
Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie.
d) sprzęt i pomoce
drążek lub poręcze, krzesło, magnezja.

6. Bieg zwinnościowy:
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.
b) pomiar
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.
c) uwagi
Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole.

7. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.
c) uwagi
Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.
d) sprzęt i pomoce
mata, czasomierz.

8. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:
a) wykonanie
Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.
b) pomiar
Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.
c) uwagi
Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów.
d) sprzęt i pomoce
podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm.

 

Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory    

Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.

Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do "całej stopy")

Siła ramion - Zwis na drążku (może być np. gałąź). Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudnośi (patrz tabela).

Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.

Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - "nożyce poprzeczne".

Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu, bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.

Punktacja w poszczególnych próbach.

Szybkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

12 klaśnięć

15 klaśnięć

minimalny 1 pkt

16 klaśnięć

20 klaśnięć

dostateczny 2 pkt

20 klaśnięć

25 klaśnięć

dobry 3 pkt

25 klaśnięć

30 klaśnięć

bardzo dobry 4 pkt

30 klaśnięć

35 klaśnięć

wysoki 5 pkt

35 klaśnięć

40 klaśnięć

wybitny 6 pkt


Skoczność

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

5 stóp

5 stóp

minimalny 1 pkt

6 stóp

6 stóp

dostateczny 2 pkt

7 stóp

7 stóp

dobry 3 pkt

8 stóp

8 stóp

bardzo dobry 4 pkt

9 stóp

9 stóp

wysoki 5 pkt

10 stóp

10 stóp

wybitny 6 pkt

 Siła ramion

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

minimalny 1 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

dostateczny 2 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

dobry 3 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

bardzo dobry 4 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.

zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

wysoki 5 pkt

zawis, podciągnięcie się

zawis, podciągnięcie się

wybitny 6 pktGibkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

chwyt oburącz za kostki

chwyt oburącz za kostki

minimalny 1 pkt

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dostateczny 2 pkt

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dobry 3 pkt

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

bardzo dobry 4 pkt

dotknięcie dłońmi podłoża

dotknięcie dłońmi podłoża

wysoki 5 pkt

dotknięcie głową kolan

dotknięcie głową kolan

wybitny 6 pktSiła mięśni brzucha

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

10 sek

30 sek

minimalny 1 pkt

30 sek

1 min.

dostateczny 2 pkt

1 min.

1,5 min.

dobry 3 pkt

1,5 min.

2 min.

bardzo dobry 4 pkt

2 min.

3 min.

wysoki 5 pkt

3 min.

4 min.

wybitny 6 pktWytrzymałość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

1 min. 200 m

2 min. 400 m

minimalny 1 pkt

3 min. 500 m

5 min. 1000 m

dostateczny 2 pkt

6 min. 1000 m

10 min. 2000 m

dobry 3 pkt

10 min. 1500 m

15 min. 2500 m

bardzo dobry 4 pkt

15 min. 2000 m

20 min. 3000 m

wysoki 5 pkt

20 min. 2500 m

30 min. 4000 m

wybitny 6 pktOcena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

Wiek ucznia

Minimalna

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Wysoka

Wybitna


6 lat

7 lat

8 lat

9-10 lat

11-12 lat

13-15 lat

16-18 lat

19-25 lat


5

6

6

6

6

6

6

6


8

9

10

11

11

12

12

12


11

12

13

15

16

17

18

18


14

15

17

19

20

22

23

24


17

18

21

23

25

27

28

30


20

22

25

27

29

31

33

35

 

Test Coopera - bieg 12 min.

- Test powinien być przeprowadzony na bieżni okrężnej - najlepiej 400 m

- Dla ułatwienia pomiaru należy przy bieżni ustawić chorągiewki co 25 - 50 m

- Uczniów należy podzielić na grupy o podobnych zdolnościach kondycyjnych

Normy dla chłopców (w metrach)

Normy dla dziewcząt (w metrach)

 

normy traktujemy tylko orientacyjnie !

 

Test sprawności motorycznej L. Denisiuka

 1. Próba siły (rzut piłką lekarską)

 

Wykonanie: postawa w małym rozkroku, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz - zamach ze skłonem tułowia do tyłu, nogi ugięte w kolanach - rzut piłką zza głowy, na odległość.

 

Ocena: po wykonaniu dwóch rzutów próbnych (dzieci 7-11 lat piłka 1 kg, starsi piłka 2 kg), wykonuje się trzy rzuty kwalifikowane do pomiaru.

 

 

 

 

 1. Próba mocy (skok dosiężny)

 

Wykonanie: potarcie czubków palców kredą lub namoczenie wodą i zaznaczenie palcami na desce miejsca dosięgu.  Odsunięcie się od ściany na odległość zapewniającą wykonanie swobodnego zamachu. Przysiad z zamachem ramion w tył - wyskok z odbicia obunóż w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramiona w górę - dotknięcie jak najwyżej podziałki palcami. Dwa skoki próbne

 

Ocena: z trzech skoków mierzonych - bierzemy tylko jeden najlepszy. Wynik określamy w centymetrach na podstawie różnicy najwyższego dosięgu w wyskoku i dosięgu w staniu.

 

 

 

2 a.  Skok w dal z miejsca

 

Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach - zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w przód z odbicia obunóż.

 

Ocena: miara odległości od linii (progu) do tylnej krawędzi pięty (śladu) w centymetrach

 

 

 1. Próba szybkości (bieg na 30 - 60 metrów)

 

Wykonanie: na sygnał wysoki start z oznaczonego miejsca, badani w obuwiu ćwiczebnym - bieg sprintem na określonym dystansie.

 

Ocena: szybkość mierzona czasem biegu na dystansie 30 m dla dzieci 7 - 9 lat, 40 m - dla dzieci 10 - 11 lat, 60 m - dla dzieci 12 letnich i starszych. Ocenę stanowi czas biegu na określonym dystansie, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.

 

 

 

 1. Próba zwinności ( kompleksowa)

 

Wykonanie: próba składa się z kilku odcinków o różnym sposobie wykonania: na sygnał start z pozycji wysokiej do chorągiewki ustawionej w odległości 5 m od linii startu i mety - okrążenie chorągiewki - bieg do materaca (w połowie między chorągiewkami) - przewrót w przód - bieg do drugiej chorągiewki (10 metrów od pierwszej) - okrążenie chorągiewki w drodze powrotnej do materaca - przyjecie pozycji na czworakach do materaca - ponowny przewrót - powstanie - bieg do pierwszej chorągiewki - okrążenie bez dotykania - bieg do mety. 

 

Ocena: czas wykonania całej próby mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.

 

 

5 a. Próba wytrzymałości (bieg na 300 metrów)

 

Wykonanie: na sygnał start wysoki - bieg pojedynczo na dystansie obuwiu ćwiczebnym.

 

Ocena: czas biegu mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.

 

 

5 b. Przysiady z wyrzutem nóg

 

Wykonanie: przysiady z wyrzutem nóg do podporu w określonym czasie (dziewczęta - 30 s, chłopcy - 60 s). Na komendę "ćwicz" z postawy stojąc - przysiad podparty - energiczny wyrzut nóg w tył, tak aby udo i podudzie tworzyły linię prostą i aby biodra znajdywały się w linii prostej łączącej pięty z karkiem lub poniżej niej - powrót do przysiadu podpartego, po czym szybkie przejście do postawy z klaśnięciem w dłonie nad głową. 

 

Ocena: liczba przysiadów z wyrzutem nóg do podporu w czasie 30 sekund dla dziewcząt i 60 sekund dla chłopców. Cała próba powoduje zadłużenie tlenowe, mierzy wytrzymałość ogólną.

  

TREŚCI KSZTAŁCENIA – wymagania szczegółowe

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.

 

W zakresie wiedzy uczeń:

W zakresie umiejętności uczeń:

Klasa
IV

1)      rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka;

2)      rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego;

3)      wymienia cechy prawidłowej postawy ciała;

1)      dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki;

2)      mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki;

3)      wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa;

4)      demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne;

5)      wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;

Klasa
V- VI

1)      wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. test Coopera);

2)      wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. siły mięśni brzucha, gibkości dolnego odcinka kręgosłupa);

3)      wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała;

1)      wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę i gibkość oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki;

2)      demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne i ćwiczenia gibkościowe, indywidualne i z partnerem;

3)      demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane indywidualnie i z partnerem;

Klasa
VII – VIII

1)      wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego;

2)      wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej;

3)      wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie własnego rozwoju fizycznego;

1)      dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz samodzielnie interpretuje ich wyniki;

2)      wykonuje wybrane próby kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych;

3)      ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej;

4)      demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne;

5)      demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała;

2. Aktywność fizyczna

 

W zakresie wiedzy uczeń:

W zakresie umiejętności uczeń:

Klasa
IV

1)      opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych;

2)      opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej;

3)      rozróżnia pojęcie technika i taktyka;

4)      wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej;

5)      wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie;

 

1)      wykonuje i stosuje w grze kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki z miejsca, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;

2)      uczestniczy w minigrach;

3)      organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej;

4)      uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej;

5)      wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych;

6)      wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową;

7)      wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego

8)      wykonuje marszobiegi w terenie;

9)      wykonuje rzut z miejsca i krótkiego rozbiegu lekkim przyborem;

10)  wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu.

Klasa
V- VI

1)      wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych;

2)      opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego;

3)      opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych;

4)      wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. ŚOZ lub UE);

5)      definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady;

6)      opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego;

1)      wykonuje i stosuje w grze : kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt), rzut i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, rozegranie „na trzy”, wykonuje zagrywkę ze zmniejszonej odległości, rzut i chwyt ringo;

2)      uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych;

3)      uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego;

4)      organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną;

5)      wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył z przysiadu;

6)      wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem);

7)      wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych z przyborem lub bez;

8)      wykonuje dowolny skok przez przyrząd z asekuracją;

9)      wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych;

10)  wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego;

11)  wykonuje bieg krótki ze startu niskiego;

12)  wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu;

13)  wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody ;

14)  przeprowadza fragment rozgrzewki;

 

Klasa
VII – VIII

1)      omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego;

2)      wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie;

3)      wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny dziennej aktywności fizycznej;

4)      charakteryzuje nowoczesne formy aktywności fizycznej (NP. Pilates, Zumba, NordicWalking);

5)      opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy;

6)      wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych;

1)      wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: w koszykówce, piłce ręcznej i piłce nożnej: zwody, obronę „każdy swego”, w siatkówce: wystawienie, zbicie i odbiór piłki; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;

2)      uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik i jako sędzia;

3)      planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”;

4)      uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej spoza Europy;

5)      wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem, piramida dwójkowa lub trójkowa);

6)      planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny;

7)      opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej;

8)      wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z elementami orientacji w terenie;

9)      wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym;

10)  wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką naturalną;

11)  diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną wykorzystując nowoczesne technologie (urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe);

12)  przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności;

3.Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

 

W zakresie wiedzy uczeń:

W zakresie umiejętności uczeń:

Klasa
IV

1)      zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego;

2)      opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku;

3)      wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

 

1)      respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych;

2)      wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych;

3)      posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;

4)      wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku.

Klasa
V- VI

1)      wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;

2)      omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

3)      wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

4)      omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

1)      stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych;

2)      korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;

3)      wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, unik, pad);

Klasa
VII – VIII

1)      wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

2)      wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

1)      stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji;

2)      potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych;

4. Edukacja zdrowotna.

 

W zakresie wiedzy uczeń:

W zakresie umiejętności uczeń:

Klasa
IV

1)      opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

2)       opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

3)      opisuje zasady zdrowego odżywiania;

4)      opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych;

1)      przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

2)      przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

Klasa
V- VI

1)      wyjaśnia pojęcie zdrowia;

2)      opisuje pozytywne mierniki zdrowia;

3)      wymienia zasady i metody hartowania organizmu;

4)      omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą;

5)      omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE);

1)      wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności;

2)      wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym;

3)      podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych;

Klasa
VII – VIII

1)      wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

2)      omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

3)      omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

4)      wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

5)      wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

1)      opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej;

2)      dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb;

3)      demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze;

 

 

Kompetencje społeczne ucznia klas IV-VIII

1.      uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

2.      pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

3.      wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

4.      wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

5.      omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

6.      identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

7.      wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

8.      wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

9.      współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi wykazując asertywność i empatię;

10.  motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np.: osoby niepełnosprawne, osoby starsze).

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu