>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI/ ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Zgodne z: 

 • Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z techniki/ zajęć technicznych,
 • Programem  nauczania techniki/ zajęć technicznych w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era, autorstwa Lecha Łabeckiego,
 • Wewnątrzszkolnymi  Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu

CELE OCENIANIA

 1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności przez ucznia w stosunku do wymagań programowych (monitorowanie pracy ucznia).
 2. Przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.
 3. Pomoc uczniowi w dalszym uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 5. Dostarczanie informacji rodzicom lub prawnym opiekunom o osiągnięciach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
 6. Dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, doboru prawidłowych metod i technik pracy z uczniem.

 

 

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  NA LEKCJACH TECHNIKI/ ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 

Wszystkie przedstawione poniżej formy sprawdzania osiągnięć są oceniane w skali 1- 6.

 

Zadanie praktyczne wykonane na lekcji.

Przy ocenie prac praktycznych oprócz efektu końcowego pracy bardzo duża rolę będzie odgrywać zaangażowanie ucznia oraz przestrzeganie zasad BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) i regulaminu pracowni.

Na zajęć technicznych będzie uwzględniany stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych (motywacja, zaangażowanie, utrzymywanie porządku, praca w ciszy).
Istotna będzie pomysłowość, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania.

Praca wykonana w domu zamiast w szkole nie podlega ocenie.

 

Aktywność na lekcji rozumiana jako „praca na lekcji” (w tym rysunek techniczny, praca w ćwiczeniach, zeszycie, z kartą pracy, praca z podręcznikiem, itp).

Oceniana będzie wartość pracy pod względem merytorycznym w zależności od specyfiki zadania np. stosowania odpowiednich reguł i zasad w rysunku technicznym, estetyka wykonania rysunku, natomiast w zadaniach teoretycznych z podręcznika  umiejętności wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp.

 

Wypowiedź ustna – oceniana będzie wypowiedź pod względem merytorycznym. Zakres materiału obejmuje max 3 ostatnie lekcje. Ten rodzaj oceniania będzie dotyczył głównie tematyki zasad ruchu drogowego (kl IV- zdobywanie karty rowerowej).

 

Kartkówka (do 15 min.) – przeprowadzana w zależności od potrzeb; obejmuje materiał z max. 3 ostatnich lekcji; może być niezapowiedziana. Ten rodzaj oceniania będzie dotyczył głównie tematyki zasad ruchu drogowego (kl IV- zdobywanie karty rowerowej).

 

Skala procentowa dotycząca przeliczania punktów procentowych na oceny szkolne.

 

L.p.

Poziomy oceniania

Skala procentowa

Ocena słownie

Ocena cyfrowo

1.

Poziom najniższy

0%- 25%

nast

niedostateczny

1

2.

Poziom najniższy

26%-29%

ndst+

niedostateczny+

1+

3.

Poziom bardzo niski

30%- 35%

dop-

dopuszczający-

2-

4.

Poziom bardzo niski

36%-43%

dop

dopuszczający

2

5.

Poziom bardzo niski

44%- 49%

dop+

dopuszczający+

2+

6.

Poziom niski

50%- 53%

dst-

dostateczny-

3-

7.

Poziom niski

54%-63%

dst

dostateczny

3

8.

Poziom średni

64%- 69%

dst+

dostateczny+

3+

9.

Poziom średni

70%- 73%

db-

dobry-

4-

10.

Poziom średni

74%-80%

db

dobry

4

11.

Poziom wysoki

81%- 84%

db+

dobry+

4+

12.

Poziom wysoki

85%- 87%

bdb-

bardzo dobry-

5-

13.

Poziom wysoki

88%-91%

bdb

bardzo dobry

5

14.

Poziom najwyższy

92%- 94%

bdb+

bardzo dobry+

5+

15.

Poziom najwyższy

95%

cel-

celujący-

6-

16.

Poziom najwyższy

96%- 100%

cel

celujący

6

 

 

Sprawdzian (np. Test na kartę rowerową)– forma pisemna do 25 minut, zapowiadana tydzień wcześniej; zapisana w dzienniku lekcyjnym i w zeszytach uczniów oraz poprzedzona powtórzeniem. Ten rodzaj oceniania będzie dotyczył głównie tematyki zasad ruchu drogowego (kl IV- zdobywanie karty rowerowej).

Niesamodzielna praca ucznia (ściąganie) lub komunikowanie się podczas pracy pisemnej  powoduje odebranie pracy uczniowi i ocenieniu pracy na tym etapie.

Prace domowe oraz inne formy prac:

Będą to zadania wykonywane w domu lub częściowo w szkole i w domu- np. plakaty związane z bezpieczeństwem, prawidłowym odżywianiem, modele brył, makiety pokoju ucznia, inne prace projektowe. A także zadania z materiału teoretycznego wskazanego przez nauczyciela np. ułożenie jadłospisu na wycieczkę itp.

Oceniana będzie wartość merytoryczna, estetyczna oraz zaangażowanie ucznia.

 

Aktywność na lekcji  rozumiana jako „zgłaszanie się do odpowiedzi” oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków, krótkie wypowiedzi.

Uczeń zbiera tzw. plusy, 6 plusów to ocena celująca, 6 minusów to ndst. (Minus otrzymuje za niesamodzielne rozwiązywanie zadania, brak pracy na lekcji, brak bieżącego zadania itp.)

 

Aktywność pozalekcyjna – oceniany będzie aktywny udział ucznia w akcjach szkolnych np. Festiwalu Nauki, warsztatach, konkursach o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub innych.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące oceniania, nieprzygotowania oraz braku materiałów do pracy:

 • Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć w ciągu śródrocza.

Zgłasza to na początku lekcji, przed rozpoczęciem nowego tematu.

 • Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się

-brak zeszytu lub ćwiczeń,

-brak gotowości do odpowiedzi ustnej lub brak pracy domowej.

 • Za brak materiałów do pracy praktycznej uczeń otrzymuje „ujemne punkty” z zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
  Brak materiałów do pracy może uniemożliwiać uczniowi zdobycie odpowiednich umiejętności praktycznych co będzie skutkowało niską oceną za bieżąco wykonywane zadanie.

 

Uzupełnienie braków

 • W przypadku nieobecności ucznia przy ocenianiu pracy lub w jej trakcie, w miejsce oceny wstawia się skrót „nb” (nieobecny) lub „bz” (brak zadania- gdy uczeń jest obecny ale nie wykonał zadania obejmującego kilka lekcji).
  Uczeń ma prawo do poprawienia/ wykonania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłużej niż jeden miesiąc).
  Zasady poprawy określa oddzielnie każdy nauczyciel techniki np. poprawa jest możliwa tylko na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez danego nauczyciela.

Informację tą nauczyciel podaje uczniom przedstawiając PZO.

 • W przypadku krótkiej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nieobecności powyżej tygodnia braki uzupełnia w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
 • Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć.
 • W przypadku sytuacji losowych nauczyciel indywidualnie rozstrzyga tę sytuację i ustala termin zaliczenia pracy.

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 • Oceny z zajęć technicznych/ techniki będą na bieżąco umieszczane w dzienniku internetowym.

Termin wpisania oceny do dziennika przez nauczyciela nie jest jednoznaczny z terminem w którym uczeń wykonał pracę/ zadanie. Ocena będzie wpisana po sprawdzeniu pracy/ zadania przez nauczyciela w regulaminowym terminie.

 • Nauczyciel korzysta z następujących kategorii oceny dziennika elektronicznego:
  1. Aktywność- rozumiana jako „praca na lekcji”, wykonywanie zadania rysunkowego, praca z podręcznikiem, kartą pracy, itp.
  2. Kartkówka,
  3. Odpowiedź ustna,
  4. Sprawdzian/ Test na kartę rowerową,

Nauczyciel w komentarzu do oceny może podać bardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy/ zadania wykonywanego przez ucznia.

Nauczyciel może dodawać inne kategorie ocen  w zależności od potrzeb.

 • W dzienniku elektronicznym w rubryce „Ocena” nauczyciel podaje uzyskaną przez ucznia ocenę w skali 1- 6.

Zamiast oceny może podać również inne informacje, takie jak: nb (nieobecność), brak zadania, nieprzygotowany, nie zaliczył, zwolniony i inne.

Zapisy te nie są ocenami szkolnymi lecz są informacjami dla rodzica wyjaśniającymi brak oceny.

 

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

 • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował pełną wiedzę i umiejętności z podstawy programowej, uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.
 • Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.
 • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.
 • Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

 


DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ ORAZ FORM I METOD PRACY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

 

Objawy zaburzeń

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań

 

1.     trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i orga-nizacją przestrzenną prac plastycznych i technicznych,

 

2.    obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia),

 

3.    mylenie prawej i lewej strony,

 

 

1.    zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 

2.    w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przy-kładzie,

 

3.    dzielić dane zadanie na etapy                       i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 

4.    dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,

 

5.    nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 

6.    podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

 

 

1.Uczeń niedosłyszący

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
  B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
  C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
  D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
  E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
  F. częste powtarzanie informacji
  G. częste stosowanie pomocy wizualnych
  H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
  I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia
 2. nie należy gwałtownie gestykulować
  K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
  L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
  C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
  D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
  E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
  G. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
  H. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
  B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
  C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
  D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
  E .przy afazji:
  a. wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
  c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
  a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
  e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
  f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 2. Dysleksja
 3. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
  f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 4. Dysortografia
  a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  b. precyzyjne formułowanie poleceń,
  c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
  d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
  C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
  D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
  E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
  B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
  C. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
  D. samorealizacja (własne projekty),
  E. udział w zajęciach dodatkowych.

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
  B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
  C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
  D. precyzyjne formułowanie poleceń,
  E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
  F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
  G. stosowanie repetycji,
  H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
  I. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
  K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu