>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego we wszystkich oddziałach klasowych informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 2. a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 3. b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Jawność ocen:
 6. a) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 7. b) Nauczyciel uzasadnia ocenę.
 8. c) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie spotkań indywidualnych.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
 10. a) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

b)W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 1. c) Przy ustalaniu oceny z plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

* PP-P - wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

 

 

 

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:

 • realizację zadań praktycznych -ćwiczenia rysunkowe, prace plastyczne, prace przestrzenne
 • realizację zadań teoretycznych- zeszyt, karty pracy;
 • udział w konkursach plastycznych oraz wystawach szkolnych .

 

ZASADY PRACY NA LEKCJI

 

 1. Uczeń pracuje systematycznie, efektywnie wykorzystuje czas na
 2. Aktywność ucznia oceniana jest plusami i minusami. Zgromadzone plusy zamieniane są na oceny wg schematu: 6 plusów - ocena celująca, 5 plusów - ocena bardzo dobra itd. Uczeń może zdecydować jaką ilość plusów  chce  zamienić na ocenę.
 3. przynosi materiały i przybory potrzebne do wykonania zapowiedzianej pracy twórczej, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (za przygotowanie do zajęć odpowiada uczeń)

       c)Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się poprzez:

- ćwiczenia praktyczne: wykonanie prac plastycznych, ćwiczeń rysunkowych, prac      przestrzennych, prac wymagających dłuższego czasu realizacji np. projekty w tym pracę w grupach

- kartkówki (sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3  lekcji -zapowiedzianej przynajmniej dzień przed sprawdzeniem wiadomości ), karty pracy, odpowiedź ustną

 1. d) w przypadku nieobecności (tygodniowej i dłuższej) uczeń nadrabia zaległości ,w tym                                       notatki w zeszycie, w terminie dwóch tygodni  od momentu przyjścia do szkoły , w wyjątkowych sytuacjach (choroba, sytuacja losowa) uzgadnia termin z nauczycielem,
 2. brak pracy na lekcji i nie wykonanie przez ucznia zadań skutkuje oceną niedostateczną, ściąganie , praca niesamodzielna skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień niżej, dwukrotne upomnienie ucznia w sprawie ściągania skutkuje zabraniem pracy i oceną niedostateczną
 3. odmowa wykonania pracy, pisania kartkówki, karty pracy, odpowiedzi ustnej z przyczyn innych niż losowe jest równoznaczna z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej
 4. raz w danym półroczu uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez poniesienia konsekwencji , nieprzygotowanie zaznacza się w dzienniku elektronicznym.
 5. Uczeń, który zdobył nagrodę lub wyróżnienie w pozaszkolnym konkursie plastycznym może uzyskać ocenę śródroczną lub końcowo roczną o jeden stopień wyższą.

 

Kryteria oceniania

Plastyka, jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia, więc nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępy i zaangażowanie oraz wkład pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie ze sobą ocena. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz  jego rodziców bądź opiekunów i nauczyciela) z postępami, jakich dokonał w danym przedziale czasu.

 

 

 

Ocenie podlegają:

 

1) umiejętności w zakresie wykonania:

 • prac plastycznych
 • ćwiczeń rysunkowych
 • prac przestrzennych
 • projektów plastycznych, plakatów

 

2) wiedza o sztukach plastycznych:

 • zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć plastycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach artystycznych;
 • wiadomości o wybitnych artystach;
 • umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków i poszukiwania własnych rozwiązań;
 • opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury artystycznej ;

 

3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania artystyczne- plastyczne:

 • aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
 • umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
 • prezentacja dokonań;
 • kreatywność;

 

Przy wystawianiu oceny za prace artystyczne bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. praca jest skończona
 2. wykonana wskazana technika plastyczna
 3. zgodna z tematem
 4. zawiera wskazówki nauczyciela
 5. odzwierciedla wkład pracy ucznia na lekcji i jego twórczą postawę
 6. praca w grupie –współpraca w zespole

 

Przy wystawianiu oceny za analizę dzieła plastycznego, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości z zakresu środków wyrazu artystycznego bierze się pod uwagę:

 1. zaangażowanie i postawę podczas oglądania dzieła,
 2. rozpoznawanie danej epoki autora i treści dzieła,
 3. rozpoznawanie techniki, w które zostało wykonane dzieło
 4. rozpoznanie i nazwanie dziedziny sztuki, do jakiej należy dzieło;
 5. umiejętność opisania dzieła z wyrażeniem własnej opinii o nim
 6. znajomość podstawowych wiadomości o wybranych artystach, w tym ciekawostek o nich.

 

Przy sprawdzaniu wiedzy teoretycznej –karty pracy, kartkówki, stosuje się skale procentową określoną w WZO.

 

UZYSKANĄ ZA SWOJE OSIĄGNIĘCIA OCENĘ UCZEŃ ZAPISUJE W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM!

 

                           

 

Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach muzyki, plastyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych

 

Objawy zaburzeń

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań

1.    trudności z czytaniem nut, odtwa-rzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem,

 

2.     trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i orga-nizacją przestrzenną prac plastycznych,

 

3.    obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia),

 

4.    mylenie prawej i lewej strony,

 

 

1.    zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 

2.    w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przy-kładzie,

 

3.    dzielić dane zadanie na etapy                       i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 

4.    nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,

 

5.    dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzie-lać instruktażu,

 

6.    nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 

7.    podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

 

 

1.Uczeń niedosłyszący

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
  B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
  C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
  D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
  E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
  F. częste powtarzanie informacji
  G. częste stosowanie pomocy wizualnych
  H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
  I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia J. nie należy gwałtownie gestykulować
  K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
  L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
  C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
  D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
  E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
  G. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki)
  H. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
  I. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
  B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
  C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
  D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
  E .przy afazji:
  a. wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
  c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
  a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
  e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
  f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 2. Dysleksja
 3. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
  f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 4. Dysortografia
  a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  b. precyzyjne formułowanie poleceń,
  c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
  d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
  C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
  D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
  E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
  B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
  C. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
  D. samorealizacja (własne projekty),
  E. udział w zajęciach dodatkowych.

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
  B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
  C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
  D. precyzyjne formułowanie poleceń,
  E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
  F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
  G. stosowanie repetycji,
  H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
  I. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
  K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu