>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego we wszystkich oddziałach klasowych informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 2. a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 3. b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Jawność ocen:
 6. a) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 7. b) Nauczyciel uzasadnia ocenę.
 8. c) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie spotkań indywidualnych lub zebrań z rodzicami.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
 10. a) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

b)W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 1. c) Przy ustalaniu oceny z muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

* PPP- wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

 

 

 

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:

 • realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);
 • realizację zadań teoretycznych- zeszyt, ćwiczenia, karty pracy;
 • występy artystyczne na forum klasowym, szkolnym i pozaszkolnym.

 

ZASADY PRACY NA LEKCJI

 

 1. Uczeń pracuje systematycznie biorąc aktywny udział w lekcji.
 2. praca podczas lekcji oceniana jest plusami i minusami. Zgromadzone plusy zamieniane są na oceny wg schematu: 6 plusów - ocena celująca, 5 plusów - ocena bardzo dobra itd. Uczeń może zdecydować czy chce zebrane plusy zamienić na ocenę.
 3. przynosi ćwiczenia, zeszyt w pięciolinię, flet oraz inne materiały potrzebne na daną lekcję.

 

 1. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w śródroczu.

 

 1. Sprawdzenie wiedzy ucznia odbywa się poprzez:

- ćwiczenia praktyczne: śpiew, rytmizacja, gra na instrumencie

- kartkówki - sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji
( zapowiadane tydzień przed terminem)

-  karty pracy

 1. w przypadku nieobecności  (tygodniowej i dłuższej) uczeń nadrabia zaległości
  w terminie dwóch tygodni  od momentu przyjścia do szkoły , w wyjątkowych sytuacjach (choroba, sytuacja losowa) uzgadnia termin z nauczycielem,

 

 1. odmowa pisania kartkówki, karty pracy, odpowiedzi ustnej, realizacji zadań praktycznych z przyczyn innych niż losowe jest równoznaczna z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej

 

 1. Ocenę ze śpiewu i gry na instrumencie uczeń może poprawić w terminie jednego tygodnia. Ocena z kartkówki i karty pracy nie jest do poprawy.
 2. Uczeń, który zdobył nagrodę w pozaszkolnym konkursie muzycznym może uzyskać ocenę semestralną lub końcowo roczną o jeden stopień wyższą

 

Kryteria oceniania

 

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia, więc nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępy i zaangażowanie oraz wkład pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie ze sobą ocena. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, czyli jego rodziców bądź opiekunów i nauczyciela) z postępami, jakich dokonał w danym przedziale czasu.

Ocenie podlegają:

 

1) umiejętności w zakresie:

 • śpiewania;
 • grania na instrumentach;
 • tworzenia muzyki;
 • ruchu przy muzyce;
 • tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;

2) wiedza o muzyce:

 • zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;
 • wiadomości o kompozytorach;
 • znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);
 • opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;

3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:

 • aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
 • umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
 • prezentacja dokonań;
 • kreatywność.

 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę:

 

 1. prawidłową intonację,
 2. poprawność rytmiczną,
 3. dykcję,
 4. zastosowaną dynamikę,
 5. właściwe tempo utworu,
 6. interpretację wokalną,
 7. ogólny wyraz artystyczny.

 

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie bierze się pod uwagę:

 1. poprawność melodyczną i rytmiczną (płynność gry),
 2. właściwe tempo gry,
 3. prawidłową artykulację,
 4. ogólny wyraz artystyczny,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gry.

 

Przy wystawianiu oceny za analizę utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:

 1. zaangażowanie i postawę podczas słuchania,
 2. rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,
 3. rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,
 4. rozumienie zapisu nutowego, różnych oznaczeń,
 5. podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach.

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne, instrumentalne, ruch przy muzyce bierze się pod uwagę:

 1. prawidłową rytmizację tekstów,
 2. zgodność akcentów mowy z akcentami muzycznymi,
 3. umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych,
 4. tworzenia akompaniamentów.
 5. zaangażowanie w interpretację rytmów, tańców, zabaw muzyczno – ruchowych

 

Ocena śpiewu:

Celująca (6) – utwór wykonany z prawidłową intonacją, rytmicznie, bez pomyłek w tekście

Bardzo dobra (5) – utwór wykonany rytmicznie, bez pomyłek w tekście z drobnymi błędami
w intonacji

Dobra (4) – wykonanie utworu bez pomyłek w tekście z drobnymi błędami w intonacji i rytmie

Dostateczny (3) – utwór wykonany z błędami w intonacji, rytmie i tekście

Dopuszczający (2) – uczeń zaśpiewał utwór z wieloma pomyłkami przy dużej pomocy nauczyciela

Niedostateczny (1) – uczeń odmówił wykonania utworu

 

Ocena gry na instrumencie:

Celująca (6) – bezbłędne wykonanie utworu

Bardzo dobra (5) – niewielkie odstępstwa rytmiczne i melodyczne

Dobra (4) – odstępstwa rytmiczne i melodyczne

Dostateczny (3) – znaczące odstępstwa rytmiczne i melodyczne

Dopuszczający (2) – wykonanie fragmentu utworu z licznymi pomyłkami z pomocą nauczyciela

Niedostateczny (1) – odmowa wykonania utworu

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
 • potrafi zagrać proste melodie i rytmy na flecie, innym instrumencie melodycznym lub perkusyjnym;
 • umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem wybrane przez nauczyciela piosenki;
 • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
 • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
 • jest wzorowym słuchaczem audycji muzycznych.

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
 • potrafi zagrać wybrane melodie i rytmy na wybranym instrumencie;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
 • odrabia prace domowe;
 • jest uważnym słuchaczem audycji muzycznych.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • potrafi zagrać wybrane rytmy na dowolnym instrumencie;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 • odrabia prace domowe;
 • jest uważnym słuchaczem audycji muzycznych.

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane
  w realizowanym programie nauczania;
 • jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać na instrumencie perkusyjnym prosty rytm;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem obowiązkowe piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • odrabia prace domowe;
 • potrafi się skupić podczas słuchania audycji muzycznych.

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

 • w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
 • jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać proste rytmy na instrumencie perkusyjnym;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem obowiązkowe piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • odrabia proste prace domowe;
 • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas audycji muzycznych.

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
 • nie potrafi zagrać poprawnie rytmu na instrumencie;
 • ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
 • jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
 • nie odrabia prac domowych;
 • nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen;
 • przeszkadza innym podczas audycji muzycznych.

 

Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach muzyki, plastyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych

 

Objawy zaburzeń

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań

1.    trudności z czytaniem nut, odtwa-rzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem,

 

2.     trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i orga-nizacją przestrzenną prac plastycznych,

 

3.    obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia),

 

4.    mylenie prawej i lewej strony,

 

 

1.    zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 

2.    w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przy-kładzie,

 

3.    dzielić dane zadanie na etapy                       i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 

4.    nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,

 

5.    dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzie-lać instruktażu,

 

6.    nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 

7.    podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

 

 

1.Uczeń niedosłyszący

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
  B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
  C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
  D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
  E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
  F. częste powtarzanie informacji
  G. częste stosowanie pomocy wizualnych
  H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
  I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia J. nie należy gwałtownie gestykulować
  K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
  L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
  C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
  D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
  E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
  G. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki)
  H. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
  I. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
  B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
  C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
  D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
  E .przy afazji:
  a. wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
  c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
  a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
  e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
  f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 2. Dysleksja
 3. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
  f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 4. Dysortografia
  a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  b. precyzyjne formułowanie poleceń,
  c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
  d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
  C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
  D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
  E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
  B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
  C. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
  D. samorealizacja (własne projekty),
  E. udział w zajęciach dodatkowych.

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
  B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
  C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
  D. precyzyjne formułowanie poleceń,
  E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
  F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
  G. stosowanie repetycji,
  H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
  I. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
  K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu