>

Zasady oceniania na katechezie w Szkole Podstawowej Nr 18 w Elblągu.

Ustalając zasady oceniania na katechezie szkolnej kierowano się zasadami zgodnymi do zaleceń Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce : „Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność”.

        Każdy wystawiony stopień ma znaczenie wychowawcze i jest odzwierciedleniem posiadanej wiedzy ucznia i jego zaangażowania w zdobycie wiedzy.

 

Zasady oceniania

 • Uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Wystawiane oceny są jawne.
 • Życie sakralne, praktyki religijne, choć podlegają trosce na katechezie, są wyłączone z oceniania.

 

 1. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  
  a) sprawdzian - sprawdzenie wiadomości i umiejętności z części działu,
  b) kartkówka - sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji  (czas trwania do 15 min).
 2. Sprawdzone i ocenione kartkówki i sprawdziany są oddawane uczniom.
 3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 4. Sprawdziany muszą być zapowiadane co najmniej na tydzień przed.
 5. Uczeń nieobecny na  sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Poprawa ocen jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Zapisywana  w dzienniku jest ocena ze sprawdzianu oraz z poprawy np. 3/4. Do średniej liczy się ocenę lepszą.
 7. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni z materiału realizowanego podczas nieobecności. W indywidualnych przypadkach o zmianie tego terminu decyduje nauczyciel.
 8. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji, z wyłączeniem zajęć na których odbywają się zapowiedziane sprawdziany lub kartkówki. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi ustnej. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji.
 9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 10. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia wkład pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.
 11. Niesamodzielna praca ucznia („ściąganie”) lub komunikowanie się podczas sprawdzianu powoduje obniżenie oceny za pracę o jeden stopień. Ponowne „ściąganie” podczas tego samego sprawdzianu powoduje  odebranie go trakcie pisania, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 12. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków. W przypadku nieobecności powyżej tygodnia braki uzupełnia w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć ( w przypadku sytuacji losowych nauczyciel indywidualnie rozstrzyga tę sytuację ).
 13. Odmowa pisania sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej z przyczyn innych niż losowe jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 14. Rodzice i prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie o podwyższenie oceny śródrocznej lub końcowo rocznej. o Szczegółowe warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku określa Statut Szkoły. Poprawa oceny odbywa się w formie sprawdzianu pisemnego lub ustnego (decyduje nauczyciel).

 

Cel oceniania

 • Pomoc uczniowi w zdobywaniu wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania
 • Wspieranie ucznia przez rozpoznawanie odpowiedniego poziomu wymagań
 • Wskazanie możliwości opanowania kolejnego, wyższego poziomu.

 

 

 

Kryteria oceniania

W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań. Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym.

 

 Ocena niedostateczna

- otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie materiału objętego programem nauczania w danej klasie

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

- wykazuje niewłaściwy (lekceważący) stosunek do przedmiotu

- jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy

- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń (zeszytu przedmiotowego)

- nie spełnia warunków oceny dopuszczającej

 

 

Ocena dopuszczająca

- otrzymuje uczeń, który ma widoczne braki w zakresie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania

- braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy  podstawowej, na poziomie koniecznym w ciągu dalszej nauki

- zeszyt ćwiczeń (zeszyt przedmiotowy) prowadzi niestarannie , rzadko wykonuje zadania

 

 

Ocena dostateczna

- otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone programem nauczania dla danej klasy na poziomie podstawowym

- inspirowane problemy rozwiązuje przy pomocy nauczyciela

- nie wykazuje samodzielnej aktywności

- w prowadzeniu zeszytu ćwiczeń (zeszytu przedmiotowego) występują braki

 

Ocena dobra

- otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania

- rozwiązuje samodzielnie problemy inspirowane przez nauczyciela

- posiadaną wiedzę realizuje w zasadach życia chrześcijańskiego

- przejawia aktywność na katechezie

- jest przygotowany

- w prowadzeniu zeszytu ćwiczeń (zeszytu przedmiotowego) występują nieliczne braki

 

 Ocena bardzo dobra

- otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności na poziomie dopełniającym

- samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania określone podstawą programową

- w sposób pełny wywiązuje się z obowiązków

- jest zawsze aktywny na katechezie

- zeszyt ćwiczeń (zeszyt przedmiotowy) prowadzi starannie i systematycznie

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

 

Ocena celująca

- otrzymuje uczeń, którego wiedza, umiejętności i aktywność  świadczą o pełnym opanowaniu treści przewidzianych w podstawie programowej. 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

- proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania problemów objętych zakresem nauczania

- posiada osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą

- sumiennie wywiązuje się z podjętych działań

- osiąga sukcesy w szkolnych i międzyszkolnych konkursach religijnych

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

 

Bieżące ocenianie uczniów

        Przy ocenach bieżących w klasach IV –VIII dopuszcza się stosowanie znaków „+”  „-”

Bieżące ocenianie uczniów odbywa się poprzez :

 • Wypowiedzi ustne i pisemne
 • Kartkówki i sprawdziany
 • Prace domowe
 • Aktywność na lekcji
 • Udział i efekty w konkursach
 • Prace dodatkowe ucznia
 • Dodatkowe prace zlecone przez katechetę oraz wykonane poza godzinami lekcyjnymi.

 

 

 

 

I.       Procedura poprawiania ocen

 1. Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian pisemny, na którym był nieobecny. Termin zaliczenia lub poprawy wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem.
 2. Zarówno w przypadku zaliczania sprawdzianu jak i jego poprawiania kryteria i ilość możliwych do zdobycia punktów jest taka sama, jak pierwotnie. Przy poprawianiu oceny na lepszą np. z oceny „dobry” na „bardzo dobry” zostają wpisane w dzienniku dwie oceny, ale do średniej liczona jest tylko ocena lepsza.

 

Wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej stosuje się dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów.

        W przypadku sprawdzianów i prac pisemnych, poprawność ortograficzna nie wpływa na obniżenie oceny.

 

 

 

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki oceniane są według skali:

 

 • poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny (ndst);
 • 26% - 29% - niedostateczny + (ndst+);
 • 30% - 35% - dopuszczający - (dop-);
 • 36% - 43% - dopuszczający (dop);
 • 44% - 49% - dopuszczający + (dop+);
 • 50% - 53% - dostateczny - (dst-);
 • 54% - 63% - dostateczny (dst);
 • 64% - 69% - dostateczny + (dst+);
 • 70% - 73% - dobry - (db-);
 • 74% - 80% - dobry (db);
 • 81% - 84% - dobry + (db+);
 • 85% - 87% - bardzo dobry- (bdb-);
 • 88% - 91% - bardzo dobry (bdb);
 • 92% - 94% - bardzo dobry + (bdb+);
 • 95% - celujący- (cel-);
 • 96% - 100% - celujący (cel);

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach religii

 

1.Uczeń niedosłyszący

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
  B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
  C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
  D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
  E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
  F. częste powtarzanie informacji
  G. częste stosowanie pomocy wizualnych
  H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
  I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia J. nie należy gwałtownie gestykulować
  K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
  L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
  C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
  D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
  E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
  G. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki)
  H. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
  I. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
  B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
  C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
  D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
  E .przy afazji:
  a.wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
  c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
  a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
  e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
  f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 2. Dysleksja
 3. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
  f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 4. Dysortografia
  a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  b. precyzyjne formułowanie poleceń,
  c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
  d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
  C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
  D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
  E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
  B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
  C. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli, D. samorealizacja (własne projekty),
  E. udział w zajęciach dodatkowych.

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
  B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
  C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
  D. precyzyjne formułowanie poleceń,
  E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
  F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
  G. stosowanie repetycji,
  H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
  I. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
  K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

 

* PPP- wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

  

                                                        Opracowane przez katechetów

                                                                         Ks. Artur Młodziński

                                                                         Tomasz Świgoń

                                                                         Dorota Zawieracz

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu