>

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej Nr 18 w Elblągu.

 WSTĘP

 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają informacje o formach oceniania, obszarach oceniania oraz zakres materiału i wymagania na poszczególne stopnie(załączniki).

 

            Celem nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII jest kształtowanie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka, wzbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności i wyrobienie nawyku samokształcenia.

 

            Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.

 

            Zgodnie z zapisami w WZO każdy nauczyciel polonista na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen wynikających z  realizowanego  programu nauczania – umieszczonych na stronie internetowej szkoły;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej .

            Nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem przekazuje uczniom w formie ustnej wykaz umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy. Natomiast w formie pisemnej podaje zakres materiału obowiązujący  na pracach kontrolnych sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

 

Zestawienie aktywności uczniów podlegających ocenianiu na lekcjach języka polskiego.

 

     Oceniane umiejętności i wiadomości ( zasady ogólne ):

 

Wypowiedzi ustne.

Uczeń:

 • wypowiada się na temat rozmaitych tekstów kultury;
 • redaguje w formie ustnej opowiadanie twórcze i odtwórcze,
 •  recytuje fragmenty prozy lub teksty poetyckie
 • umiejętnie i kulturalnie dyskutuje stosując odpowiednie argumenty,
 • bierze  udział w dyskusji, przemawia, recenzuje, itp.

 

 Wypowiedzi pisemne.

Uczeń:

 • wykonuje pisemne prace domowe,
 • pisze prace stylistyczne sprawdzające umiejętność wypowiadania się w dłuższych formach na tematy związane z lekturą, z życiem kulturalnym i środowiskiem ucznia, interpretacją tekstu literackiego / dzieła sztuki, itp.;
 • redaguje krótsze i dłuższe wypowiedzi z zachowaniem określonego celu i formy,
 • pisze prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda,
 • wykonuje pisemnie ćwiczenia utrwalające i sprawdzające w zeszycie przedmiotowym/ zeszycie ćwiczeń ,
 • starannie prowadzi zeszyt,
 • systematycznie i poprawnie uzupełnia zeszyt ćwiczeń.

 

Czytanie.

 

 • uczeń czyta bez przygotowania / z przygotowaniem (dotyczy zarówno rozumienia, jak i techniki czytania ).

 

Nauka o języku.

Uczeń:

 • zna zagadnienia z nauki o języku,
 • pisze prace klasowe / sprawdziany gramatyczne/ kartkówki sprawdzające umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku;

 

Aktywność na lekcjach:

 • aktywnie, twórczo uczestniczy w lekcji,
 • samodzielnie / w grupie pracuje na zajęciach.

 

Współpraca w grupie:

-zgodnie i twórczo pracuje w grupie ( projekt edukacyjny, inscenizacja, itp.)

 

Poszukiwanie i posługiwanie się źródłami informacji:

 • pracuje ze słownikiem, encyklopedią (samokształcenie),
 • gromadzi materiały korzystając z różnych źródeł informacji ( w tym także z wykorzystaniem technologii IT ).

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń:

 • systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
 • starannie i systematycznie wykonuje notatki,  pisemne ćwiczenia w tychże zeszytach,
 • wykonuje terminowo, estetycznie i poprawnie zadania domowe.

 

            Nauczyciel na początku roku szkolnego podaje zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego i wykonywania zadań  w zeszycie ćwiczeń.

 

Inne prace/ dodatkowa aktywność ucznia:

 • projektuje, bierze udział w inscenizacjach klasowych i szkolnych,
 • tworzy niewerbalne wytwory pracy- albumy, kroniki, plakaty, prezentacje multimedialne, itp.
 • prace wykonane metodą projektu ( w grupie lub indywidulanie ),
 • wykonuje dodatkowe zadania, prace dla chętnych uczniów,
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych, osiąga w nich sukcesy.

 

Zadawanie i ocena prac domowych

 

            Celem zadawania i kontroli prac domowych z języka polskiego jest zainteresowanie ucznia przedmiotem, pobudzenie jego aktywności twórczej, kreatywności, podtrzymanie chęci i gotowości do nauki, kształtowanie nawyku świadomego organizowania i planowania własnego uczenia się.

 

 1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
 2. Zadając pracę domową nauczyciel określa termin i sposób wykonania zadania.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej.
 4. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do kolejnej lekcji, ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności   i wiedzy, zgromadzenia materiałów oraz zredagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnych lub recytacji. Może to być także przygotowanie wypowiedzi w formie ustnej, pracy wykonanej w grupie ( np. projekt), przeczytanie tekstu literackiego, przeczytanie lektury, poprawę pracy pisemnej lub dyktanda,itp.
  1. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie.
  2. „Parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej. Takie prace nauczyciel może ocenić wybiórczo w późniejszym terminie.
  3. Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą skrótu „ NP”.
  4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną za niewykonanie pracy domowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

Prace klasowe / sprawdziany / kartkówki

 

            Prace klasowe, sprawdziany , dyktanda, kartkówki są obowiązkowe. Prace klasowe, sprawdziany  powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 

            Praca klasowa zostaje zaplanowana na co najmniej  godzinę lekcyjną z działu lub po omówieniu lektury, a sprawdzian obejmuje część działu ( 3-5 lekcji)  i trwa nie dłużej niż 25 minut.

            Nauczyciel ma prawo do stosowania  niezapowiedzianej lub zapowiedzianej  kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi.

 

            Kartkówka obejmuje zagadnienia  z maksymalnie trzech ostatnich jednostek lekcyjnych i  trwa nie dłużej niż 15 minut.

 

             Czas sprawdzania i przedstawienia uczniom wyników z prac klasowych i sprawdzianów nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, natomiast na sprawdzenie kartkówki nauczyciel ma 7 dni roboczych.

 

            Nauczyciel podaje zakres materiału obowiązujący na pracy klasowej, sprawdzianie,  dyktandzie / sprawdzianie ortograficznym. Uczeń ma obowiązek zanotować go w zeszycie.

 

            Uczeń ma obowiązek napisać zaległe: pracę klasową/sprawdziany/ dyktanda/ sprawdziany ortograficzne  w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W indywidualnych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć inny niż ustalony wcześniej  termin/ terminy i formę zaliczenia. Jeśli jednak uczeń nie stawia się na ustalony termin / ustalone terminy  zaliczenia z przyczyn nieuzasadnionych, wówczas otrzymuje do wykonania test kontrolny zaraz po powrocie do szkoły.

 

            Ściąganie ( niesamodzielna praca ucznia ) lub komunikowanie się podczas sprawdzianów, prac klasowych, itd. powoduje odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym w zakresie zachowania podczas zajęć , tj. otrzymuje punkty ujemne, co  reguluje  Punktowy Regulamin Oceniania Zachowania). Ponadto uczeń traci możliwość kontynuowania pracy  z testem, a ocenie podlega tylko ta część zadań, którą uczeń wykonał.     Jeśli uczeń notorycznie łamie zasady samodzielnej pracy podczas pracy klasowej, nauczyciel może przygotować ustną formę poprawy sprawdzianu/pracy klasowej.

 

            Takie zasady stosuje się także  w sytuacji, gdy uczeń łamie prawo do  ochrony dóbr intelektulnych, tj. kopiuje w części lub w całości pracę innego autora i przedstawia ją jako własną ( plagiat ). Wówczas uczeń ma obowiązek ponownie zaliczyć tę pracę, a nauczyciel  wyznacza  dodatkowy termin jej dostarczenia.

 

            Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad ortograficznych, językowych                           i interpunkcyjnych   we wszystkich pracach klasowych, sprawdzianach ( także gramatycznych) , kartkówkach, pracach domowych i dodatkowych zadaniach pisemnych.

 

            Jeżeli termin pracy klasowej, sprawdzianu czy kartkówki a także innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nie został dotrzymany z przyczyn niezależnych od uczniów ( np. z powodu nieobecność nauczyciela),  nauczyciel  wyznacza go ponownie.

 

            Zgodnie z ogólnymi zasadami WZO w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone:

 • 3 prace klasowe lub sprawdziany w klasach IV-VI,
 • 4 prace klasowe lub sprawdziany w klasach VII-VIII,

 

przy czym w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa.

 

Zespół WDN języka polskiego  ustala następujące zapisy dotyczące stosowania oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego  wraz z przekazywaniem podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej następujące elementy:

 

a.wyszczególnienie i ocenienie dobrych elementów pracy ucznia;

b.odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;

c.przekazanie uczniowi wskazówek , w jaki sposób powinien poprawić pracę;

d.wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

W odniesieniu do powyższych zaleceń  w testach sprawdzających całościowo określoną 

partię materiału (słownictwo, gramatyka, funkcje językowe ) ustala się następujące zapisy:

 

 1. odnotowanie dobrych elementów w pracy ucznia na marginesie lub końcu pracy w formie notatki, np. dobra znajomość zasad interpunkcyjnych , poprawna konstrukcja tekstu, itp.;
 2. odnotowanie uwag na temat braków w wiadomościach i umiejętnościach, np. mały zasób słownictwa, brak akapitów, niepoprawna narracja itd. na marginesie lub końcu pracy;
 3. ustalenie wraz z uczniami na początku roku szkolnego zasad poprawy sprawdzianów i prac klasowych; ponadto w formie ustnej podawana będzie całej klasie i indywidualnym uczniom informacja o mocnych i słabych stronach;
 4. odnotowanie w pracy klasowej czy sprawdzianie lub przekazanie ustnie wskazówek dotyczących dalszej pracy ucznia, metod pracy służących wyeliminowaniu w przyszłości błędów, słabych stron pracy ucznia, np. powtarzaj systematycznie zasady ortograficzne, itp.

Ponadto ustala się, że podczas indywidualnej analizy pracy ucznia i jej ustnego omówienia należy obowiązkowo uzasadnić ocenę z pracy z wykorzystaniem:

 

 1. adnotacji o mocnych i słabych jej stronach;
 2. oceniania w oparciu o system procentowy ( np. kartkówki, prace klasowe z działu, prace klasowe literackie, )
 3. oceniania holistycznego (np. przy dłuższych formach wypowiedzi pisemnej, np. opis, opowiadanie, kartka z pamiętnika ).

Ustalamy również, że uczeń podczas poprawy swojej pracy i analizy błędów otrzymuje ją do wglądu podczas lekcji. Szczegółowe zasady poprawy prac pisemnych podawane są         do wiadomości uczniów na początku roku szkolnego.

 

                                              Zasady poprawy pracy literackiej.                                            

 

 1. Błędy ortograficzne – (zapis na marginesie ort. lub o.)
 2. a) wyraz z błędem ortograficznym zapisz poprawnie,
 3. b) zaznacz na kolorowo lub podkreśl trudność ortograficzną,
 4. c) podaj zasadę (jeśli to możliwe) lub zapisz „do zapamiętania”,
 5. róża – ó niewymienne, ż niewymienne.

 

 1. Błędy językowe – (zapis na marginesie: jęz., powt., szyk)

- napisz zdanie, poprawiając zaznaczone błędy.

 

 1. Błędy interpunkcyjne –((zapis na marginesie int. lub i.)
 2. a) przepisz zdanie i na kolorowo zaznacz znak interpunkcyjny,
 3. b) jeśli znasz zasadę, podaj ją,
 4. Padał deszcz, więc zostaliśmy w domu. (przecinek przed spójnikiem więc).

 

 1. Brak części pracy, np. wstępu, zakończenia, formuły pożegnalnej, danych adresata itp.

- ułóż brakującą część pracy.

 

 1. Brak akapitów – zapis „akapit”, / brak akapitu”
 • przepisz zdanie, które powinno rozpocząć się od akapitu, np. we wstępie, rozwinięciu czy zakończeniu;
 • zredaguj brakujący fragment tekstu z zachowaniem zasad akapitowania i spójności tekstu.

 

 

Skala procentowa oceny prac  klasowych/testów/sprawdzianów/kartkówek.

 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 25%  - niedostateczny (ndst);

26% - 29% - niedostateczny + (ndst+);

30% - 35% - dopuszczający - (dop-);

36% - 43% - dopuszczający (dop);

44% - 49% - dopuszczający + (dop+);

50% - 53% - dostateczny - (dst-);

54% - 63% - dostateczny (dst);

64% - 69% - dostateczny + (dst+);

70% - 73% - dobry - (db-);

74% - 80% - dobry (db);

81% - 84% - dobry + (db+);

85% - 87% - bardzo dobry- (bdb-);

88% - 91% - bardzo dobry (bdb);

92% - 94% - bardzo dobry + (bdb+);

95%  - celujący- (cel-);

96% - 100% - celujący (cel).

 

            Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na podstawie uzyskanej przez ucznia punktacji procentu punktów  w formie ustnej.

 

Zasady poprawiania ocen.

            Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu, a z innych form oceny wiedzy i umiejętności  za zgodą nauczyciela .  Poprawa oceny odbywa się w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania.  W szczególnym przypadku (np. dłuższa choroba) termin zaliczenia pracy kontrolnej lub jej poprawy może zostać przedłużony przez nauczyciela.

            Kryteria oceny za poprawianą pracę są takie same jak za pracę pierwotną. Zakres materiału na poprawie jest taki sam jak na pierwotnym sprawdzianie/pracy klasowej.

 

            Jeżeli podczas poprawiania oceny uczeń nie wykaże się wyższym stopniem opanowania wiedzy i umiejętności, wówczas także otrzymuje drugą ocenę , np. 3/2.

            Jeśli uczeń wykaże się wyższym stopniem opanowania materiału, obok oceny poprawianej wstawiona zostaje ocena poprawiona ( 1/4 ).

 

            W obu sytuacjach przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej nauczyciel uwzględnia wyższą ocenę.

Lektury i inne  teksty literackie

 

            Uczeń ma obowiązek przeczytać w wyznaczonym terminie lektury obowiązkowe        i uzupełniające oraz teksty zadane do samodzielnego czytania ( np. z podręcznika ). Dopuszcza się zapoznawanie się z treścią lektury w formie audiobooka.               

            Ze znajomości  treści lektury i pracy z tekstem literackim w różnej formie uczeń otrzymuje ocenę ( za wypowiedź ustną, kartkówkę, literacką pracę klasową, test ze znajomości treści utworu lub  niewerbalne wytwory pracy).

 

Przygotowanie do zajęć

 

            Na każdej lekcji uczeń  powinien posiadać zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń         i podręcznik. Ewentualne braki należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji. Jeśli uczeń nie posiada na lekcji zeszytu ćwiczeń, zobowiązany jest do wykonywania zadań w zeszycie przedmiotowym.

             Natomiast brak zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń, w któym uczeń powinien wykonać zadanie domowe, równoznaczne jest z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej za niewykonanie zadania ( o ile nie wykorzystał możliwości zgłoszenia nieprzygotowania ).

 

            Zeszyt przedmiotowy powinien być podpisany i prowadzony estetycznie. Obowiązują marginesy, numery lekcji, daty, tematy , ważniejsze informacje – notatki. Za estetykę zeszytu, wybrane prace domowe i notatki sporządzone samodzielnie uczeń może otrzymać ocenę.

 

            W przypadku krótkiej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. Jeśli natomiast jest to dłuższa nieobecność ( 7 dni i więcej) , wówczas uczeń ma   7 dni na uzupełnienie notatek i wykonanie zaległych prac domowych. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć ( w przypadku sytuacji losowych nauczyciel indywidualnie rozstrzyga tę sytuację ).

 

            Trzy razy w śródroczu uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to jednak zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek; recytacji, dłuższych prac pisemnych, długoterminowych prac domowych, prezentacji/referatów, lekcji powtórzeniowych i terminów opracowania lektur ).

 

            Nieprzygotowanie do lekcji zaznaczamy w dzienniku lekcyjnym symbolem „NP”. Przez  nieprzygotowanie rozumiemy także brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi ustnej.

 

            Jeżeli uczeń na początku lekcji nie zgłosi braku zadania , a zostanie zauważony jego brak w trakcie zajęć , wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną.

           

Dyktanda/ sprawdziany ortograficzne.

 

            Odbywają się po utrwaleniu danej zasady ortograficznej lub interpunkcyjnej.

 

            Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów łamiąca zasady ortograficzne ( pisownia wyrazów z: ż rz, h, ch, u, ó, nie z częściami mowy, wielkie i małe litery, pisownia przyimków złożonych, itd. ).

 

            Błędem interpunkcyjnym jest niepoprawne zastosowanie znaku interpunkcyjnego     lub jego brak.

 

            Sprawdzian  ortograficzny obejmuje zadanie ze znajomości zasady / zasad ortograficznych oraz zadanie sprawdzające znajomość tychże zasad ( tekst pisany z pamięci lub tekst z lukami). Przy ocenie sprawdzianu obowiązuje zasada punktowego oceniania.

 

Kryteria oceny dyktand:

 

praca bezbłędna / 1 błąd – celujący

2 błędy ortograficzne  – bardzo dobry

3-4 błędy – dobry

5-6 błędów – dostateczny

7-8 błędów  – dopuszczający

9 i więcej błędów – niedostateczny

 

Stosowanie przy ocenach „+” lub „-” wiąże się z kategorią błędów ( I  lub II stopnia )

 

Kryteria oceny dyktand dla uczniów przebadanych w PPP,

z zaleceniem łagodniejszego oceniania:

 

praca bezbłędna / 1-2 błędy  – celujący

3-4 błędy ortograficzne – bardzo dobry

5-6 błędów ortograficznych – dobry

7-8 błędów ortograficznych- dostateczny

9-10 błędów ortograficznych – dopuszczający

11 i więcej – niedostateczny

 

Jeśli ocena jest niższa niż dobra, uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wstawienie jej do dziennika. Wówczas nauczyciel wpisuje w okienko ( tak jak w przypadku uczniów z dysleksją i dysortografią)  ilość  popełnionych przez ucznia błędów.

 

 Zasady poprawiania dyktand

 

Wszyscy uczniowie poprawiają błędy ortograficzne i interpunkcyjne:

 • błędy ortograficzne – ułożenie zdań z wyrazami, w których pojawiły się błędy/ przepisanie wyrazów poprawnie i podanie zastosowanej w nim zasady w celu jej zapamiętania,
 • błędy interpunkcyjne  – przepisanie zdania/zdań, w których pojawiły się błędy interpunkcyjne/ przypomnienie zasad interpunkcyjnych ( np.  kiedy stawiamy przecinki ).


Nauczyciel może zlecić uczniowi  przepisanie poprawnie fragmentu lub całości  dyktanda.

 

Praca / aktywność na lekcji.

 

            Ocenie podlega praca i wypowiedź ucznia w klasie, udział w realizacji zadań zaproponowanych przez nauczyciela  w czasie lekcji, częste zgłaszanie się na zajęciach i udzielanie poprawnych odpowiedzi.

            W związku z powyższym dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plusów (+) za aktywność, pracę na lekcji i zadania domowe oraz minus (-) za nieprzygotowanie i brak pracy na lekcji oraz cząstkowe odpowiedzi.

Uczeń w trakcie każdego semestru może  zdobywać „+” za wykonanie mniej obszernych zadań. Wówczas   nauczyciel podlicza zdobyte plusy, tzn. 6 plusów daje ocenę celującą, pięć plusów – ocenę bardzo dobrą, cztery plusy – dobrą. Jeśli uczeń nie wyrazi takiej woli, nie może zostać mu wpisana za aktywność ocena niższa niż celująca.

            Jeśli natomiast uczeń uzyska sześć „-”,  skutkuje to uzyskaniem  przez niego  oceny niedostatecznej.    

 

Kryteria oceny pracy pisemnej:

 

 1. treść:
 • zrozumienie tematu,
 • realizacja tematu ( w tym znajomość treści tekstów literackich ).
 • znajomość opisywanych zagadnień,
 •  pomysłowość, oryginalność pracy,
 • wyrażnie opinii, umiejętność puentowania.
 1. kompozycja
 • sposób prezentacji- porządkowanie informacji ,
 •  konstrukcja pracy i jej forma graficzna- trójdzielność pracy i odpowiednie proporcje części pracy,
 1. styl-
 • pisze logicznie, jasno,
 • zachowuje jedność konwencji stylistycznej ,
 • stosuje wyrażenia i zwrotu charakterystyczne dla danej formy wypowiedzi,
 1. język -  
 • posługuje się poznanymi zasadami językowymi,
 • stosuje i dobiera bogate słownictwo,
 • posługuje się różnorodnymi konstrukcjami składniowymi
 1. zapis
 • posługuje się poznanymi zasadami ortograficznymi,
 • pisze zgodnie z poznanymi zasadami interpunkcyjnymi,
 • umiejętnie stosuje akapity
 • pisze starannie, czytelnie.

 

            Za realizację powyższych  kryteriów uczeń zdobywa punkty, które zostają przeliczone na ocenę zgodnie z zasadami procentowego przeliczania punktów na poszczególne oceny.

 

             W stosowaniu zasad ortograficznych , interpukncyjnych i językowych dopuszcza się ustaloną wcześniej przez nauczyciela ilość możliwych do popełnienia błędów, która nie obniża oceny.

 

            Uczniowie z opinią/orzeczeniem PPP oceniani są zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Kryteriach  pracy i oceniania dzieci dyslektycznych, z ryzykiem dysleksji lub innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się”.

 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

 

 1. wypowiedź (np. opowiadanie, ustne streszczenie) wiąże się z zadanym tematem,
 2. rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia,
 3. spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi,
 4. płynność opowiadania ,
 5. przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, leksykalnej, frazeologicznej),
 6. wyraziste mówienie (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; zaciekawia, potęguje napięcie, itp.)

 

Praca w grupie.

 

            Ocenę za pracę w grupie otrzymuje cały zespół, przy czym oceny mogą być zróżnicowanie w obrębie grupy w zależności od stopnia realizacji następujących umiejętności:

 

 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,
 2. efektywne współdziałanie,zaangażowanie,
 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,
 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

Technika czytania/ recytacja.

 

            Ocenie podlega:

 • odpowiednie tempo czytania/ recytacji,
 • stosowanie się do znaków interpunkcyjnych,
 • dykcja – wyrazistość mówienia,
 • intonacja, modulacja głosu,
 • poprawne odtwarzanie zapisu tekstu – brak pomyłek, przejęzyczeń, zniekształceń brzmienia,
 • wartość artystyczna ( przy recytacji ).

 

Uwaga: w przypadku uczniów z zaleceniami poradni PP należy wskazać fragment tekstu, który uczeń powinien przygotować do  czytania na głos.

 

 

Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych, z ryzykiem dysleksji

lub innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

 1. W przypadku uczniów dyslektycznych nauczyciel ma na uwadze przede wszystkim usprawnienie systemu ję
 2. Staramy się nie oceniać głośnego czytania ucznia przy całej klasie; umiejętność te w miarę potrzeb sprawdzamy indywidualnie.
 3. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z treścią lektury szkolnej ( formę poznania treści ustala nauczyciel- dopuszcza się słuchanie audiobooków ) .
 4. Staramy się w miarę możliwości kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez ucznia poleceń.
 5. Ze względu na wolne tempo czytania lub pisania wydłużamy czas pracy dziecka.
 6. Często stosujemy sprawdzanie wiadomości, ograniczając sie do krótkich partii materiału i/lub wyboru tychże zadań, które bezpośrednio wiążą się z realizacją podstawy programowej. Egzekwowanie mniejszej partii materiału odbywa się z zachowaniem prawa do oceny celującej,
 7. W ocenie prac pisemnych uczniów z orzeczoną dysleksją będą uwzględniane wartości merytoryczne, rozumiane jako: stopień opanowania umiejętności lub wiedzy i sposób jej przekazania (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, kompozycja, komunikatywność – mimo błędów językowych, zamykanie myśli w granicach zdania – nie ma potoku składniowego, wypowiedź logicznie uporządkowana mimo błędów ortograficznych, graficznych i interpunkcyjnych).
 8. Uczniowie ci są też zobowiązani do rozpoczynania wypowiedzeń wielką literą i kończenia ich znakami interpunkcyjnymi takimi jak: kropka, wykrzyknik, znak zapytania, wielokropek. Obowiązuje ich też pisanie imion i nazwisk wielką literą.
 9. Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii maja charakter: dyktand z komentarzem, okienkiem ortograficznym, pisaniem z pamięci i innych ćwiczeń Zakres sprawdzianu ortograficznego powinien obejmować jeden rodzaj trudności ortograficznej.
 10. W miarę możliwości zapewniamy uczniowi miejsce w pierwszych rzę
 11. Akceptujemy pismo drukowane i pisanie dłuższych prac pisemnych z wykorzystaniem komputera. W zeszytach przedmiotowych nie oceniamy estetyki pisma.
 12. W przypadku prac nieczytelnych uczeń powinien głośno je odczytać.
 13. Uczeń oraz rodzic dziecka dyslektycznego powinni systematycznie i rzetelnie pracować w kierunku pokonywania trudności szkolnych.
 14. Ocena śródroczna / roczna uzależniona będzie od postępów w nauce, od zaangażowania i systematyczności w pracy.

 

Kryteria pracy i zasady oceniania uczniów

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

            Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

            W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nauczyciel skupia sie na dalszym rozwijaniu sprawności językowych w tym kształtowaniu złożonych struktur gramatycznych oraz budowaniu dłuższych wypowiedzi powiązanych w logiczną całość.

            Dostosowuje się formy i metody pracy z zastosowaniem ułatwień: odpowiednim doborem tekstów, ograniczeniem pojęć koniecznych do zapamiętania na rzecz ich zastosowania, praktyczny walor wypowiedzi pisemnych, modyfikacja tematyki wypowiedzi ustnych (plan wypowiedzi, wizualizacja).

 

            Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący. Podstawą oceniania jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie poziom wiadomości czy umiejętności.

 

            Zasady oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

 

 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych dla danego poziomu edukacyjnego,
 2. ocenę bardzo dobrą lub celującą uczeń otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczające poza poziom podstawowy,
 3.  jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą ( w zależności od zakresu niedostatków w osiągnięciach ucznia),
 4.  jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną,
 5. uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, wystawia sie ocenę dopuszczającą,
 6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania. Nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 

Uwagi końcowe

 

            Uczeń, który uzyskał tytuł laureata/ finalisty  konkursu języka polskiego przeprowadzonego przez Kuratora Oświaty, otrzymuje ocenę celującą z języka polskiego na koniec roku szkolnego.

 

            Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i wkład pracy własnej.

 

            Odmowa  pisania sprawdzianu lub pracy klasowej    z przyczyn innych niż losowe jest równoznaczna z zastosowaniem zasad Punktowego Systemu Oceniania Zachowania.

            Jeśli uczeń nie stawia się na umówiony termin   zaliczenia sprawdzianu/ pracy klasowej z przyczyn nieuzasadnionych, wówczas otrzymuje do wykonania test kontroly zaraz po powrocie do szkoły.

 

            We wszystkich pracach piemnych podlegających ocenie zakazuje się stosowania ołówka, korektora i zmazywalnego długopisu.

 

            Podczas oceniania ucznia obowiązuje  zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, co oznacza,że ocena śródroczna/roczna jest wystawiana na podstawie ocen bieżących, a nie jest ich średnią arytmetyczną.

 

Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

 • np – uczeń nieprzygotowany;
 • bz – brak zadania;
 • nz - nie zaliczył;
 • zl - zaliczył;
 • zw - zwolniony;

 

            Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej  nieobecności w szkole ( więcej niż tydzień). Otrzymuje on wówczas 3 dni na nadrobinie zaległości ( ma prawo do bycia nieocenianym w tym czasie).

            Krótka jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do lekcji i odrobienia pracy domowej ( chyba że zostanie przedstawione uzasadnienie zaistniałej sytuacji , np. sytuacja losowa).

 

Uczeń ma prawo do każdej pozytywnej oceny rocznej uwzględniającej jego wkład pracy i postępy.

 

            Oceny z prac klasowych, sprawdzianów/ testów i samodzielnej pracy ucznia  mają największy wpływ na ocenę śródroczną/ roczną.

 

            Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny śródrocznej / rocznej . Czynnikiem wpływającym na podwyższenie tejże oceny może być poprawienie przez ucznia na wyższą niż pierwotna ocenę z prac klasowych/sprawdzianów lub ich zaliczenie w sytuacji, gdy był  nieobecny.

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, tj. literackie prace klasowe, wypracowania, dyktanda, sprawdziany  gramatyczne  i ortograficzne  mogą być   oddawane  uczniom do domu. Nie dotyczy to jednak prac klasowych z działu w formie testu, prac klasowych sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie mają prawo zapoznać się z tymi pracami  podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań (konsultacji) z nauczycielem języka polskiego .
            Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o zasadach zwrotu udostępnianych do domu kontrolnych prac pisemnych.

            Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzane umiejętności, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

            Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie, a dodatkowo jedna dowolnie wybrana przez nauczyciela praca klasowa w śródroczu uzasadniana będzie pisemnie w formie recenzji zawierającej mocne i słabe strony pracy ucznia oraz zalecenia do dalszej pracy.

            Nauczyciel zapoznaje ucznia z projektem oceny  śródrocznej/rocznej miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Na tym etapie uczeń ma jeszcze prawo ubiegać się o wyższą ocenę. Natomiast  traci je, gdy ocena zostanie wystawiona przez nauczyciela z zachowaniem obowiązujących procedur.

 

            Rodzice ucznia mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny  śródrocznej/rocznej jeśli zostały złamane procedury  oceniania. Szczegółowe warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku określa Statut Szkoły. Warunki,  kryteria i formy  poprawy oceny reguluje Statut Szkoły.

           

Pozostałe kwestie nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z języka polskiego będą rozstrzygane przez nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ustawy o systemie oświaty i aktualnymi rozporządzeniami  regulującymi kwestie oceniania i zasadami ujętymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

           Zespół nauczycieli języka polskiego w składzie:

 

Agnieszka Michalska

Agnieszka Borowiec

Anna Rusińska

Iwona Staszyńska

Bożena Pruszak

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu