>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Struktura PZO z j. angielskiego

 

 1. Szczegółowe cele Przedmiotowych Zasad Oceniania (w skrócie PZO).
 2. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
 3. Procedura poprawiania ocen.
 4. Dostosowanie wymagań do uczniów z trudnościami w uczeniu się zgodnie z zaleceniami. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5.  Obszary aktywności ucznia.
 6. Informacja zwrotna i ustalenia końcowe.

 

 1. Szczegółowe cele PZO

 

 1. Zobiektywizowanie oceniania.
 2. Zdiagnozowanie osiągnięć ucznia.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy.
 5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

 

1) Formy oceniania:

- praca klasowa - sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu, poprzedzona powtórzeniem, zapisem w zeszycie ucznia i dzienniku i zapowiedziana z 1 tygodniowym wyprzedzeniem, trwająca 1h lekcyjną;

-sprawdzian – zapowiedziana tydzień wcześniej pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zakres materiału od 3 do 5 lekcji, zapisany w zeszycie przedmiotowym, poprzedzona zapisem w dzienniku trwająca od 20 do 25 minut;

-kartkówka – praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, może być niezapowiedziana, trwająca do 15 minut;

- odpowiedź ustna;

- samodzielna praca na lekcji (np. karty pracy, zadania z ćwiczeń i podręcznika,

- prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze w formie stopnia;

- aktywność i zadanie dodatkowe (aktywność  i zadanie dodatkowe ucznia na lekcji oceniana jest za pomocą „+”.Za 6 plusów – ocena celująca, za 5 „+”- ocena bardzo dobra, itp. Uczeń może decydować czy chce zebrane „+” zamienić na ocenę.

- udział w konkursach ( ocena celująca za zdobycie I-III miejsca w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, tytuł laureata);

- projekty indywidualne i grupowe.

 

2) Częstotliwość oceniania:

- praca klasowa –częstotliwość oceniania zależy od specyfiki nauczania danego języka obcego;

- sprawdzian - w zależności od potrzeb;

- praca domowa – w zależności od potrzeb;

- kartkówki - w zależności od potrzeb;

- samodzielna praca na lekcji; w zależności od potrzeb;

- aktywność na lekcjach, na bieżąco;

- odpowiedzi ustne z ostatnich 3 lekcji, w zależności od  potrzeb;

- udział w konkursach; na bieżąco.

- projekty - w zależności od potrzeb.

 

3) Sposoby oceniania:

 

- stopnie 1-6;

- pochwała;

- ocenianie wspierające ustne indywidualnie lub całą klasę;

- ocenianie wspierające pisemne na pracach klasowych( raz w środroczu).

 

 4) Śródroczna i roczna skala ocen:

 

- ocena celująca – 6,

- ocena bardzo dobra – 5,

- ocena dobra – 4,

- ocena dostateczna – 3,

- ocena dopuszczająca – 2,

- ocena niedostateczna – 1.

 

Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i prace domowe ocenia się wedle następujących kryteriów:

 • poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny (ndst);
 • 26% - 29% - niedostateczny + (ndst+);
 • 30% - 35% - dopuszczający - (dop-);
 • 36% - 43% - dopuszczający (dop);
 • 44% - 49% - dopuszczający + (dop+);
 • 50% - 53% - dostateczny - (dst-);
 • 54% - 63% - dostateczny (dst);
 • 64% - 69% - dostateczny + (dst+);
 • 70% - 73% - dobry - (db-);
 • 74% - 80% - dobry (db);
 • 81% - 84% - dobry + (db+);
 • 85% - 87% - bardzo dobry- (bdb-);
 • 88% - 91% - bardzo dobry (bdb);
 • 92% - 94% - bardzo dobry + (bdb+);
 • 95% - celujący- (cel-);
 • 96% - 100% - celujący (cel);

 

Ocena prac pisemnych i projektowych:

Maksymalnie za pracę pisemną i projektową można uzyskać 10 punktów, w tym:

 1. Treść – 0-4.
 2. Spójność i logika wypowiedzi – 0-2.
 3. Zakres środków językowych – 0-2.
 4. Poprawność środków językowych 0-2.

 

III. Procedura poprawiania ocen

 

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę z prac klasowych i sprawdzianów.
 2. Prace klasowe i sprawdziany mogą być poprawiane tylko 1 raz.
 3. Poprawie nie podlegają kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne oraz pozostałe formy sprawdzania materiału.
 4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, tj.: brak pracy domowej , niegotowość do odpowiedzi, niegotowość do pisania kartkówki. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji.
 5. Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie prace klasowe, na których był nieobecny. Jeśli jego nieobecność w szkole wyniosła 1 tydzień lub dłużej, ma on obowiązek zaliczyć pracę klasową w ciągu 14 dni. Termin zaliczenia wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. W szczególnym przypadku, np. dłuższa choroba, termin zaliczenia może zostać przedłużony przez nauczyciela.

 

 1. Dostosowanie PZO do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

 

 1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.
 4. Prace pisemne ucznia posiadającego zalecenia do pracy wydane przez PPP oznaczone są symbolem „*PPP” Symbol ten oznacza, że wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

 

Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach języka angielskiego

 

1.Uczeń słabosłyszący:

 1. sprawdzenie stopnia zrozumienia adresowanych poleceń i instrukcji
  B. pozostawienie większej ilości czasu na odpowiedzi, dostosować do ucznia tempo pracy
  C. stworzenie optymalnych warunków akustycznych: a. uczeń siedzi blisko odtwarzacza b. zadbanie o spokój i ciszę w klasie i wyeliminować zbędny hałas np. przez zamknięcie okna przy ruchliwej ulicy podczas odsłuchu c. w miarę możliwości uczeń ma okazję dodatkowego odsłuchu d. nauczyciel utrzymuje kontakt wzrokowy z uczniem oraz wyraźniej i głośniej artykułuje polecenia/pytania. W razie potrzeby nauczyciel powtarza swoją wypowiedź.
  D. przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia trudności ucznia dot. wymowy, akcentu,
  E. przygotowanie przed lekcją planu pracy na lekcji i przekazać go uczniowi, aby mógł być na bieżąco z każdym etapem lekcji.

 

2.Uczeń słabowidzący:

 1. udostępnienie materiałów drukowanych powiększoną czcionką (Arial),
  B. wyróżnienie ważnych treści za pomocą markera,
  C. ograniczenie ilości materiałów do czytania,
  D. zapewnienie czasu na wypoczynek oczu i wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę z tekstem,
  E. umożliwienie pracy z użyciem sprzętu wspomagającego widzenie np. laptop, lupa,
  F. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy,
  G. przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi.

 

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo w tym z afazją:

 1. ułatwienie korzystania ze sprzętu medycznego (kule, wózek inwalidzki) oraz pomocy naukowych takich jak laptop,
  B. test wyboru (pytania zamknięte),
  C. wydłużenie czasu wypowiedzi pisemnej,
  D. podczas pisania zmniejszenie ilości tekstu,
  E. ocenianie treści wypowiedzi pisemnej, a nie estetykę pisma,
  F. przewaga formy ustnej nad pisemną (jeśli uczeń nie ma afazji),
  G. przy afazji:
  a. tworzenie spokojnej atmosfery w trakcie wypowiedzi ustnych,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi.

 

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

 1. wyłączenie z oceny błędów ortograficznych,
  B. uwzględnienie w ocenie problemów z formą graficzną prac pisemnych,
  C. akceptowanie pisma drukowanego,
  D. materiały do czytania powinny być przejrzyste, pisane większą czcionką,
  E. uczeń z dysleksją ma wydłużony czas pracy,
  F. kontrolować stopień zrozumienia przeczytanych przez ucznia poleceń,
  G. przewaga odpowiedzi ustnych przy ocenie nad pisemnymi,
  H. sprawdzenie wiadomości powinno odbywać się często z krótszych partii materiału
  I. podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,
  J. podczas odczytu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika przez ucznia,
  K. w przypadku ucznia z dysgrafią – akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów).

 

 1. Uczeń z chorobą przewlekłą
 2. w przypadku zwiększonej absencji umożliwienie pisania sprawdzianów w dodatkowych terminach,
  B. wykorzystanie okresów lepszego stanu zdrowia do pozyskania ocen z odpowiedzi ustnych,
  C. zapewnienie spokojnej atmosfery pracy z uwzględnieniem problemów wynikających z choroby.

 

6.Uczeń zdolny

 1. udział w fakultetach,
  B. przygotowanie do konkursów i olimpiad,
  C. dostarczenie dodatkowych materiałów do pracy własnej,
  D. udział w wymianie i warsztatach językowych.

 

7.Uczeń w sytuacji kryzysowej / traumatycznej

 1. stworzenie przyjaznej spokojnej atmosfery,
  B. uwzględnienie problemów ucznia w odniesieniu do zachowania na lekcji,
  C. ewentualne zapewnienie dodatkowych terminów prac pisemnych i odpowiedzi,
  D. unikanie krępujących, osobistych pytań wynikających z tematu lekcji.

 

8.Uczeń z ADHD

 1. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania podczas lekcji,
  B. aktywizowanie ucznia podczas zajęć-zapewnienie odpowiedniego (szybkiego) tempa pracy i zróżnicowanie zadań,
  C. nie dyskwalifikować ucznia za pierwszą złą odpowiedź,
  D. wymagać od ucznia większej koncentracji,
  E. posadzenie ucznia z ADHD z uczniem spokojnym z dala od okna.

 

 1. Informacja zwrotna
 2. Nauczyciel – uczeń:
 3. a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 4. b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 5. c) motywuje do dalszej pracy.

 

 1. Nauczyciel – rodzice:
 2. a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 3. b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
 4. c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
 5. d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
 6. e) daje wskazówki do pracy z uczniem.

 

 1. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
 2. a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
 3. b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

 

 1. Obszary aktywności podlegające ocenie:

 

Poszczególne kryteria oceniania dla języków: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w załączniku.

 

Ustalenia końcowe

 1. 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.

3.Przewidywaną ocenę śródroczną i roczną nauczyciel podaje uczniowi w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej największą wartość mają oceny uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych i innych samodzielnych form pracy podczas lekcji, a dopiero w dalszej kolejności z prac domowych, projektów oraz aktywności.

5.Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nie przewiduje się żadnych specjalnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.

 1. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia wkład pracy i możliwości intelektualne ucznia.
 2. Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przedmiotowego i udostępniane do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań z rodzicami oraz podczas indywidualnych spotkań(konsultacji) z nauczycielem języka angielskiego(po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania).

 

 

 

 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych:

 

                                                                              mgr Monika Gutowska

                                                                           mgr Marta Gajewska

                                                                           mgr Monika Kłoczko

                                                                    mgr Marta Lazur

                                                                             mgr Aneta Serowińska

                                                                           mgr Dorota Szlendak

                                                                                        mgr Małgorzata Walukiewicz

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu