>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

Struktura PZO z j. angielskiego

 

 1. Szczegółowe cele Przedmiotowych Zasad Oceniania (w skrócie PZO).
 2. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
 3. Obszary aktywności ucznia
 4. Procedura poprawiania ocen
 5. Dostosowanie wymagań do uczniów z trudnościami w uczeniu się zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 6.  Informacja zwrotna i ustalenia końcowe

 

I.                   Szczegółowe cele PZO

 

 1. Zobiektywizowanie oceniania.
 2. Zdiagnozowanie osiągnięć ucznia.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy.
 5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
 • Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form oceniania:
  1. prace klasowe (forma- test) sprawdzają wiadomości i umiejętności z 1 działu poprzedzone powtórzeniem, zapisane w dzienniku i zapowiedziane z 1 tygodniowym wyprzedzeniem;
  2. sprawdziany –sprawdzają wiadomości i umiejętności z części działu, np. materiał gramatyczny lub słownictwo. Zapowiedziany i zapisany z 1 tygodniowym wyprzedzeniem)
  3. prace domowe - podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze w formie oceny/punktu.
  4. odpowiedź ustna (np. śpiewanie piosenki, recytacja rymowanki)
  5. projekty – indywidualne lub grupowe
  6. praca samodzielna – karty pracy, zeszyt ćwiczeń,
  7. aktywność – aktywność oceniana jest za pomocą „+” lub „znaczka”. Za 6 plusów/znaczków – ocena 6, za 5 „+” – ocena 5, itp. Uczeń może decydować czy chce zebrane „+” zamienić na ocenę.
  8. udział w konkursach, wykonywanie zadań dodatkowych .

 

 • Częstotliwość pomiarów:

- praca klasowa – min.2x w śródroczu

- sprawdzian – o ilości sprawdzianów decyduje nauczyciel uczący w danej klasie

- praca domowa – wg. potrzeb

 - odpowiedź ustna – wg. potrzeb

- projekt – min.1x w śródroczu

- praca samodzielna – o ilości prac samodzielnych decyduje nauczyciel uczący w danej klasie

- aktywność – na bieżąco

 

 • Sposoby oceniania:
 1. Ocena bieżąca - dokonywana jest wg ustalonej skali (punkty od 1do 6) jak również poprzez komentarz motywujący do aktywności i wysiłku, słowny, pisemny czy symboliczny, odpowiadający określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia: 6 - znakomicie, 5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, ładnie 3 - postaraj się, popracuj jeszcze, 2 - pomyśl, pracuj więcej, 1 – popraw się

 

Za prace kontrolne uczniowie otrzymują punkty od 1 do 6 w zależności od uzyskanego procentu poprawnych odpowiedzi wg. stałej skali.

100% -96% - 6 (celująco)

95% - 85% - 5 (bardzo dobrze)

84% - 70% - 4 (dobrze)

69% - 50% - 3 (dostatecznie)

49% - 30% - 2 (słabo)

29% - 0% - 1 (bardzo słabo)

 

 1. Ocena śródroczna – jest wynikiem półrocznej obserwacji. Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnego komentarza oraz w formie wpisu: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego na poziomie...... Rodzice otrzymują karty oceny opisowej po zakończeniu śródrocza.

 

Wprowadza się 6 poziomów oceny wiadomości i umiejętności uczniów:

 1. - poziom wysoki – 6
 2. - poziom bardzo dobry - 5
 3. - poziom dobry - 4
 4. - poziom dostateczny - 3
 5. - poziom niski – 2
 6. - poziom bardzo niski - 1

 

 1. Ocena roczna – jest wyrażona w postaci pisemnej w formie wpisu do arkusza ocen i na świadectwie: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego na poziomie.....

 

 • OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Dla klas 1-2 zgodne z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Obszary oceniania:

 1. Sprawności językowe: mówienie (reagowanie na wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi i przetwarzanie), słuchanie, czytanie, pisanie
 2. Zasób środków leksykalno-gramatycznych: funkcje językowe i komunikacyjne, słownictwo, gramatyka
 3. Inne umiejętności

                                      

KLASA I

Poziom wiadomości umiejętności

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności – kryteria oceniania

Uczeń:

wysoki  - 6

- reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela,

- zna i bez pomyłek nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebnik 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- z łatwością powtarza nowe wyrazy i wyrażenia,

- swobodnie używa przymiotników przeciwstawnych i przymiotników do charakteryzowania osób,

- rozumie i odpowiada na pytania What’s this?, Who’s this?. What colour is...?, How many...?

- pamięta o nadaniu rzeczownikom liczby mnogiej,

- bezbłędnie wyraża umiejętności w odniesieniu do siebie, np. I can run.

- rozpoznaje i stosuje zwroty grzecznościowe,

- bez problemu rozumie ogólny sens historyjek i podczas ich słuchania potrafi wskazać właściwe postacie i przedmioty na rysunku,

- bez błędnie przepisuje wyrazy,

- samodzielnie recytuje rymowanki, śpiewa piosenki,

- bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

bardzo dobry - 5

 

 

 

 

 

 

- reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela,

- zna i poprawnie nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- z łatwością powtarza nowe wyrazy i wyrażenia,

- poprawnie używa przymiotników przeciwstawnych i przymiotników do charakteryzowania osób,

- rozumie i odpowiada na pytania What’s this?, Who’s this?. What colour is...?, How many...?

- zazwyczaj pamięta o nadaniu rzeczownikom liczby mnogiej,

- bezbłędnie lub niemal bezbłędnie wyraża umiejętności w odniesieniu do siebie, np. I can run.

- rozpoznaje i stosuje zwroty grzecznościowe,

- rozumie ogólny sens historyjek i podczas ich słuchania potrafi wskazać właściwe postacie i przedmioty na rysunku,

- poprawnie przepisuje wyrazy,

- recytuje rymowanki, śpiewa piosenki,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

dobry - 4

- reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela,

- w większości zna i na ogół poprawnie nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- powtarza nowe wyrazy i wyrażenia, czasami popełniając błędy,

- częściowo zna i używa przymiotników przeciwstawnych i przymiotników do charakteryzowania osób,

- zazwyczaj rozumie pytania What’s this?, Who’s this?. What colour is...?, How many...? I odpowiada na nie z pomocą nauczyciela,

- czasem pamięta o nadaniu rzeczownikom liczby mnogiej,

- wyraża umiejętności w odniesieniu do siebie, np. I can run., popełniając drobne błędy,

- na ogół rozpoznaje i stosuje zwroty grzecznościowe,

- rozumie ogólny sens historyjek i podczas ich słuchania, potrafi wskazać właściwe postacie i przedmioty na rysunku, z drobną pomocą nauczyciela,

- zwykle poprawnie przepisuje wyrazy,

- recytuje rymowanki, śpiewa piosenki w grupie,

- dość aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

dostateczny - 3

- nie zawsze reaguje na polecenia nauczyciela,

- częściowo zna i nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- powtarza nowe wyrazy i wyrażenia, popełniając błędy,

- ma trudności z użyciem przymiotników przeciwstawnych i przymiotników do charakteryzowania osób,

- rozumie pytania What’s this?, Who’s this?. What colour is...?, How many...? jeśli pytania są poparte pomocniczymi obrazkami, gestami,

- rzadko pamięta o nadaniu rzeczownikom liczby mnogiej,

- z pomocą nauczyciela wyraża umiejętności w odniesieniu do siebie, np. I can run.,

- rozpoznaje zwroty grzecznościowe,

- rozumie ogólny sens historyjek, gdy są wspierane za pomocą obrazów lub gestów, z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe postacie i przedmioty na rysunku,

- przepisując wyrazy popełnia błędy,

- próbuje w grupie recytować rymowanki i śpiewać piosenki,

- mało aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

niski - 2

- ma trudności z rozumieniem poleceń nauczyciela, nieudolnie na nie reaguje,

- słabo zna i z trudem nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- ma trudności w powtarzaniu nowych wyrazów i wyrażeń,

- słabo zna i z trudem podaje przymiotniki przeciwstawne i przymiotniki do charakteryzowania osób,

- ma duże trudności z rozumieniem pytań What’s this?, Who’s this?. What colour is...?, How many...?,,

- nie pamięta o nadaniu rzeczownikom liczby mnogiej,

- z dużą pomocą nauczyciela wyraża umiejętności w odniesieniu do siebie, np. I can run.,

- częściowo rozpoznaje zwroty grzecznościowe,

- ma duże trudności z rozumieniem ogólnego sensu historyjek nawet, gdy są wspierane za pomocą obrazów lub gestów, tylko z pomocą nauczyciela potrafi wskazać właściwe postacie i przedmioty na rysunku

- przepisując wyrazy popełnia liczne błędy,

- nie próbuje w grupie recytować rymowanki i śpiewać piosenki,

- niechętnie uczestniczy w zajęciach,

bardzo niski - 1

- nie reaguje na polecenia nauczyciela,  

- nie rozumie prostych słów i poleceń,

- bardzo słabo zna i z dużą trudnością nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- nie potrafi powtórzyć nowych wyrazów i wyrażeń za nauczycielem lub nagraniem,

- nie rozumie ogólnego sensu historyjek nawet, gdy są wspierane obrazkami, gestami lub rekwizytami,

- odwzorowuje wyrazy korzystając ze wzoru i pomocy nauczyciela,

- nie zna rymowanek, nie śpiewa piosenek,

- niechętnie uczestniczy w zajęciach i nie wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego

 

 

 

KLASA  II

 

Poziom wiadomości umiejętności

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności – kryteria oceniania

Uczeń:

wysoki - 6

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje,

- uważnie słucha innych uczniów i nauczyciela,

- zna i bez problemu nazywa ubrania, pory roku i pogodę, zwierzęta i ich potomstwo, liczebniki 1- 20, pomieszczenia i sprzęty w domu, części ciała, produkty żywnościowe i posiłki, czynności wykonywane w czasie wolnym,

- z łatwością wyraża uczucia i emocje,

- swobodnie pyta o położenie przedmiotów i udziela odpowiedzi,

- bez problemu wyraża preferencje i upodobania stosując konstrukcje czasu Present simple, np. I like/I don’t like i pyta innych o opinię Do you like...?,

- z łatwością wyraża swoje umiejętności, np. I can ride a bike.,

- bez problemu rozumie pełną treść historyjek, potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela,

- czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, bez trudu znajduje konkretne informacje w tekście,

- przepisując nie popełnia błędów, poprawnie zapisuje wyrazy i proste zdania,

- samodzielnie recytuje rymowanki, śpiewa piosenki,

- bierze aktywny udział w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach,

 

bardzo dobry - 5

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje,

- słucha innych uczniów i nauczyciela,

- zna i poprawnie nazywa ubrania, pory roku i pogodę, zwierzęta i ich potomstwo, liczebniki 1- 20, pomieszczenia i sprzęty w domu, części ciała, produkty żywnościowe i posiłki, czynności wykonywane w czasie wolnym,

- bez większego problemu wyraża uczucia i emocje,

- pyta o położenie przedmiotów i udziela odpowiedzi,

- bez większego problemu wyraża preferencje i upodobania stosując konstrukcje czasu Present simple, np. I like/I don’t like i pyta innych o opinię Do you like...?,

- wyraża swoje umiejętności, np. I can ride a bike.,

- rozumie pełną treść historyjek, potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela,

- czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, bez większego trudu znajduje konkretne informacje w tekście,

- przepisując nie popełnia błędów, poprawnie zapisuje wyrazy i proste zdania,

- recytuje rymowanki, śpiewa piosenki,

- chętnie bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach,

 

dobry - 4

- rozumie większość poleceń nauczyciela, właściwie na nie reaguje,

- na ogół słucha innych uczniów i nauczyciela,

- w większości zna i na ogół poprawnie nazywa ubrania, pory roku i pogodę, zwierzęta i ich potomstwo, liczebniki 1- 20, pomieszczenia i sprzęty w domu, części ciała, produkty żywnościowe i posiłki, czynności wykonywane w czasie wolnym,

- wyraża uczucia i emocje, popełniając nieliczne błędy,

- rozumie pytanie o położenie przedmiotów i udziela na nie odpowiedzi,

- wyraża preferencje i upodobania stosując konstrukcje czasu Present simple, np. I like/I don’t like i pyta innych o opinię Do you like...?, z drobną pomocą nauczyciela,

- na ogół poprawnie wyraża swoje umiejętności, np. I can ride a bike.,

- zwykle rozumie pełną treść historyjek, potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na pytania nauczyciela,

- czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, na ogół znajduje konkretne informacje w tekście,

- przepisując nie popełnia błędów, zazwyczaj poprawnie zapisuje wyrazy i proste zdania,

- recytuje rymowanki, śpiewa piosenki w grupie,

- dość chętnie bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach,

 

dostateczny - 3

- reaguje na niektóre polecenia nauczyciela,

- z pewną trudnością słucha innych uczniów i nauczyciela,

- zazwyczaj zna i nazywa ubrania, pory roku i pogodę, zwierzęta i ich potomstwo, liczebniki 1- 20, pomieszczenia i sprzęty w domu, części ciała, produkty żywnościowe i posiłki, czynności wykonywane w czasie wolnym,

- zazwyczaj wyraża uczucia i emocje, popełniając nieliczne błędy,

- rozumie pytanie o położenie przedmiotów i udziela na nie odpowiedzi, popełniając nieznaczne błędy,

- z pomocą nauczyciela wyraża preferencje i upodobania stosując konstrukcje czasu Present simple, np. I like/I don’t like, rozumie i odpowiada na pytanie: Do you like...?,

- czasami popełniając błędy wyraża swoje umiejętności, np. I can ride a bike.,

- zazwyczaj rozumie ogólny sens historyjek, wskazuje właściwe rysunki i odpowiada na pytania pomocnicze nauczyciela,

- czyta ze zrozumieniem wyrazy, z pomocą nauczyciela znajduje konkretne informacje w tekście,

- zazwyczaj przepisując nie popełnia błędów, zapisuje wyrazy i proste zdania popełniając błędy,

- próbuje w grupie recytować rymowanki, śpiewać piosenki,

- niechętnie bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach,

niski- 2

- ma trudności z rozumieniem poleceń nauczyciela, nieudolnie na nie reaguje,

- ma trudności w słuchaniu innych uczniów i nauczyciela,

- słabo zna i z trudem nazywa ubrania, pory roku i pogodę, zwierzęta i ich potomstwo, liczebniki 1- 20, pomieszczenia i sprzęty w domu, części ciała, produkty żywnościowe i posiłki, czynności wykonywane w czasie wolnym,

- tylko z pomocą nauczyciela i popełniając liczne błędy wyraża uczucia i emocje,

- ma trudności w rozumieniu pytania o położenie przedmiotów i udziela na nie odpowiedzi, z pomocą nauczyciela

- tylko z pomocą nauczyciela wyraża preferencje i upodobania stosując konstrukcje czasu Present simple, np. I like/I don’t like, ma trudności z rozumieniem pytania: Do you like...? i odpowiedzią na nie,

- ma trudności z poprawnym wyrażeniem swoich umiejętności, np. I can ride a bike.,

- ma duże trudności z rozumieniem ogólnego sensu historyjek nawet, gdy są wspierane za pomocą obrazów lub gestów, tylko z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe rysunki, tylko z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania,

- ma duże trudności z czytaniem ze zrozumieniem wyrazów, tylko z pomocą nauczyciela znajduje konkretne informacje w tekście,

- przepisując wyrazy popełnia błędy, zapisuje wyrazy i proste zdania z licznymi błędami,

- nie próbuje w grupie recytować rymowanki, śpiewać piosenki,

- rzadko bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach,

 

bardzo niski - 1

- nie reaguje na polecenia nauczyciela, 

- nie rozumie prostych słów i poleceń,

- bardzo słabo zna i z dużą trudnością nazywa przybory szkolne, kolory, czynności w klasie, liczebniki 1-10, zabawki, części ciała, czynności higieniczne, zwierzęta, czynności ruchowe, produkty żywnościowe, członków rodziny,

- nie potrafi powtórzyć nowych wyrazów i wyrażeń za nauczycielem lub nagraniem,

- nie rozumie ogólnego sensu historyjek nawet, gdy są wspierane obrazkami, gestami lub rekwizytami,

- odwzorowuje wyrazy i podpisuje obrazki korzystając ze wzoru i pomocy nauczyciela,

- nie zna rymowanek, nie śpiewa piosenek,

- nie bierze udziału w odgrywaniu dialogów i scenek, grach i zabawach, nie wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego

 

 

 

Dla klasy –III zgodne z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.

KLASA III :

 

Obszary oceniania:

 1. Sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie
 2. Zasób środków leksykalno-gramatycznych: funkcje językowe, słownictwo, gramatyka
 3. Inne umiejętności

 

Poziom wiadomości umiejętności

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności – kryteria oceniania

Uczeń:

wysoki - 6

- rozumie i poprawnie reaguje na polecenia wydawane po angielsku,

- zna i bez pomyłek nazywa przedmioty znajdujące się w klasie, ubrania, zwierzęta i ich części ciała, członków rodziny, produkty żywnościowe, sporty, liczebniki 1-50, pory dnia i czynności codzienne oraz miejsca wypoczynku wakacyjnego,

- samodzielnie wypowiada się w zakresie znanej tematyki, buduje zdania złożone, np. I like fish, but I don’t like rice.

- rozumie dokładnie sens dialogów w historyjkach, bez trudności znajduje potrzebne informacje w tekście,

- wyraża posiadanie I’ ve got... i potrafi powiedzieć, czego nie posiada I haven’t got...

- recytuje wierszyki i rymowanki, pamiętając o prawidłowej wymowie,

- bezbłędnie przepisuje i poprawnie zapisuje wyrazy,

- samodzielnie pisze krótki tekst ( wg podanego wzoru),

- samodzielnie korzysta ze słowników obrazkowych i książeczek,

- bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

bardzo dobry - 5

- rozumie i poprawnie reaguje na polecenia wydawane po angielsku,

- poprawnie nazywa przedmioty znajdujące się w klasie, ubrania, zwierzęta i ich części ciała, członków rodziny, produkty żywnościowe, sporty, liczebniki 1-50, pory dnia i czynności codzienne oraz miejsca wypoczynku wakacyjnego,

- wypowiada się w zakresie znanej tematyki, buduje zdania złożone, np. I like fish, but I don’t like rice.

- rozumie dokładnie sens dialogów w historyjkach, znajduje potrzebne informacje w tekście,

- na ogół poprawnie wyraża posiadanie I’ ve got... i potrafi powiedzieć, czego nie posiada I haven’t got...

- recytuje wierszyki i rymowanki, pamiętając o prawidłowej wymowie

- poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy,

- bez większego problemu pisze krótki tekst ( wg podanego wzoru), 

- samodzielnie korzysta ze słowników obrazkowych i książeczek,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

dobry - 4

- reaguje na większość poleceń nauczyciela wydawanych po angielsku,

- zazwyczaj poprawnie nazywa przedmioty znajdujące się w klasie, ubrania, zwierzęta i ich części ciała, członków rodziny, produkty żywnościowe, sporty, liczebniki 1-50, pory dnia i czynności codzienne oraz miejsca wypoczynku wakacyjnego,

- zazwyczaj poprawnie wypowiada się w zakresie znanej tematyki, buduje zdania złożone, np. I like fish, but I don’t like rice.

- na ogół rozumie sens dialogów w historyjkach, znajduje potrzebne informacje w tekście,

- zazwyczaj potrafi wyrazić co posiada I’ ve got... i powiedzieć, czego nie posiada I haven’t got...

- recytuje wierszyki i rymowanki, popełniając nieliczne błędy,

- popełniając nieliczne błędy przepisuje i zapisuje wyrazy oraz pisze krótki tekst ( wg podanego wzoru), 

- korzysta ze słowników obrazkowych i książeczek,

- dość aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

dostateczny - 3

- reaguje na niektóre polecenia nauczyciela,

- czasem popełniając błędy podaje nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie, ubrań, zwierząt i ich części ciała, członków rodziny, produktów żywnościowych, sportów, liczebników 1-50, pór dnia i czynności codziennych oraz miejsc wypoczynku wakacyjnego,

- na ogół rozumie sens dialogów w historyjkach, znajduje potrzebne informacje w tekście, popełniając błędy,

- poprawnie powtarza wyrazy i zwroty,

- z pomocą nauczyciela wyraża co posiada I’ ve got... i mówi, czego nie posiada I haven’t got...

- recytuje wierszyki i rymowanki, popełniając liczne błędy,

- popełniając dość liczne błędy przepisuje i zapisuje wyrazy oraz pisze krótki tekst ( wg podanego wzoru), 

- z pewnym trudem korzysta ze słowników obrazkowych i książeczek,

- mało aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

niski - 2

- reaguje na niektóre polecenia nauczyciela, popełniając błędy,

- z trudem i popełniając liczne błędy podaje nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie, ubrań, zwierząt i ich części ciała, członków rodziny, produktów żywnościowych, sportów, liczebników 1-50, pór dnia i czynności codziennych oraz miejsc wypoczynku wakacyjnego,

- powtarza wyrazy i zwroty za nauczycielem lub nagraniem,

- tylko z dużą pomocą nauczyciela wyraża co posiada I’ ve got... i mówi, czego nie posiada I haven’t got...

- ma trudności ze rozumieniem ogólnego sensu dialogów w historyjkach, tylko z dużą pomocą nauczyciela znajduje potrzebne informacje w tekście,

- recytuje wierszyki i rymowanki, tylko z pomocą nauczyciela lub nagrania,

- ma duże trudności w korzystaniu ze słowników obrazkowych i książeczek,

- niechętnie uczestniczy w zajęciach,

 

bardzo niski - 1

- nie reaguje na polecenia nauczyciela,  

- nie rozumie prostych słów i poleceń,

- bardzo słabo zna i podaje nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie, ubrań, zwierząt i ich części ciała, członków rodziny, produktów żywnościowych, sportów, liczebników 1-50, pór dnia i czynności codziennych oraz miejsc wypoczynku wakacyjnego,

- wykonuje zadania z licznymi błędami lub nie wykonuje ich wcale,

- nie rozumie sensu historyjek nawet, gdy są wspierane obrazkami, gestami lub rekwizytami

- odwzorowuje wyrazy i proste zdania korzystając ze wzoru i pomocy nauczyciela,

- nie bierze udziału w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek,

- niechętnie uczestniczy w zajęciach,

 

 

 1. Procedura poprawiania ocen

 

 1. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i sprawdzian. Termin poprawy nauczyciel uzgadnia w porozumieniu z uczniem. W szczególnym przypadku (np. dłuższa choroba) termin poprawy może zostać przedłużony do 14 dni od powrotu do szkoły.
 2. Poprawie nie podlegają prace domowe, prace samodzielne, projekty oraz pozostałe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.
 3. Kryteria i ilość możliwych do zdobycia punktów w poprawie prac jest taka sama, jak pierwotnie.
 4. Dostosowanie PZO do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

 

 1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.
 4. Prace pisemne ucznia posiadającego zalecenia do pracy wydane przez PPP oznaczone są symbolem „*PPP” Symbol ten oznacza, że wobec uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW.

 

Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach języka angielskiego

 

1.Uczeń słabosłyszący:

 1. sprawdzenie stopnia zrozumienia adresowanych poleceń i instrukcji
  B. pozostawienie większej ilości czasu na odpowiedzi, dostosować do ucznia tempo pracy
  C. stworzenie optymalnych warunków akustycznych: a. uczeń siedzi blisko odtwarzacza b. zadbanie o spokój i ciszę w klasie i wyeliminować zbędny hałas np. przez zamknięcie okna przy ruchliwej ulicy podczas odsłuchu c. w miarę możliwości uczeń ma okazję dodatkowego odsłuchu d. nauczyciel utrzymuje kontakt wzrokowy z uczniem oraz wyraźniej i głośniej artykułuje polecenia/pytania. W razie potrzeby nauczyciel powtarza swoją wypowiedź.
  D. przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia trudności ucznia dot. wymowy, akcentu,
  E. przygotowanie przed lekcją planu pracy na lekcji i przekazać go uczniowi, aby mógł być na bieżąco z każdym etapem lekcji.

2.Uczeń słabowidzący:

 1. udostępnienie materiałów drukowanych powiększoną czcionką (Arial),
  B. wyróżnienie ważnych treści za pomocą markera,
  C. ograniczenie ilości materiałów do czytania,
  D. zapewnienie czasu na wypoczynek oczu i wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę z tekstem,
  E. umożliwienie pracy z użyciem sprzętu wspomagającego widzenie np. laptop, lupa,
  F. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy,
  G. przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi.

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo w tym z afazją:

 1. ułatwienie korzystania ze sprzętu medycznego (kule, wózek inwalidzki) oraz pomocy naukowych takich jak laptop,
  B. test wyboru (pytania zamknięte),
  C. wydłużenie czasu wypowiedzi pisemnej,
  D. podczas pisania zmniejszenie ilości tekstu,
  E. ocenianie treści wypowiedzi pisemnej, a nie estetykę pisma,
  F. przewaga formy ustnej nad pisemną (jeśli uczeń nie ma afazji),
  G. przy afazji:
  a. tworzenie spokojnej atmosfery w trakcie wypowiedzi ustnych,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

 1. wyłączenie z oceny błędów ortograficznych,
  B. uwzględnienie w ocenie problemów z formą graficzną prac pisemnych,
  C. akceptowanie pisma drukowanego,
  D. materiały do czytania powinny być przejrzyste, pisane większą czcionką,
  E. uczeń z dysleksją ma wydłużony czas pracy,
  F. kontrolować stopień zrozumienia przeczytanych przez ucznia poleceń,
  G. przewaga odpowiedzi ustnych przy ocenie nad pisemnymi,
  H. sprawdzenie wiadomości powinno odbywać się często z krótszych partii materiału
  I. podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,
  J. podczas odczytu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika przez ucznia,
  K. w przypadku ucznia z dysgrafią – akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów).
 2. Uczeń z chorobą przewlekłą
 3. w przypadku zwiększonej absencji umożliwienie pisania sprawdzianów w dodatkowych terminach,
  B. wykorzystanie okresów lepszego stanu zdrowia do pozyskania ocen z odpowiedzi ustnych,
  C. zapewnienie spokojnej atmosfery pracy z uwzględnieniem problemów wynikających z choroby.

6.Uczeń zdolny

 1. udział w fakultetach,
  B. przygotowanie do konkursów i olimpiad,
  C. dostarczenie dodatkowych materiałów do pracy własnej,
  D. udział w wymianie i warsztatach językowych.

7.Uczeń w sytuacji kryzysowej / traumatycznej

 1. stworzenie przyjaznej spokojnej atmosfery,
  B. uwzględnienie problemów ucznia w odniesieniu do zachowania na lekcji,
  C. ewentualne zapewnienie dodatkowych terminów prac pisemnych i odpowiedzi,
  D. unikanie krępujących, osobistych pytań wynikających z tematu lekcji.

8.Uczeń z ADHD

 1. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania podczas lekcji,
  B. aktywizowanie ucznia podczas zajęć-zapewnienie odpowiedniego (szybkiego) tempa pracy i zróżnicowanie zadań,
  C. nie dyskwalifikować ucznia za pierwszą złą odpowiedź,
  D. wymagać od ucznia większej koncentracji,
  E. posadzenie ucznia z ADHD z uczniem spokojnym z dala od okna.

 

 

 1. Informacja zwrotna
 2. Nauczyciel – uczeń:
 3. informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 4. pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 5. motywuje do dalszej pracy.
 6. Nauczyciel – rodzice:
 7. informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 8. informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
 9. dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
 10. dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
 11. daje wskazówki do pracy z uczniem.
 12. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
 13. nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
 14. nauczyciel lub wychowawca informuje dyrektora o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

Ustalenia końcowe

 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Przewidywaną ocenę/poziom śródroczny i roczny nauczyciel podaje uczniowi w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 3. Przy wystawianiu poziomu śródrocznego i rocznego największą wartość mają oceny uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych i innych samodzielnych form pracy podczas lekcji, a dopiero w dalszej kolejności z prac domowych i projektów.
 4. Na koniec śródrocza nie przewiduje się żadnych specjalnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.
 5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia wkład pracy i możliwości intelektualne ucznia.
 6. Prace klasowe, sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przedmiotowego i udostępniane do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań (konsultacji).

 

Zespół nauczycieli w składzie:

mgr Monika Gutowska

mgr Monika Kłoczko

mgr Aneta Serowińska

mgr Dorota Szlendak

mgr Małgorzta Walukiewicz

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu