>

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI/ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Ogólne zasady oceniania uczniów

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania zajęć komputerowych/ informatyki.

 1. Nauczyciel ma za zadanie:

  informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

  udzielać uczniowi pomocy w nauce poprzez wskazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

  udzielać uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

  motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: sprawdziany, testy, ćwiczenia praktyczne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

Skala ocen wszystkich form to 1- 6.

 

Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod   uwagę:

  wartość merytoryczną,

  stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,

  dokładność wykonania polecenia,

  staranność i estetykę

  przestrzeganie regulaminu pracowni i zasad pracy w grupie

  zachowanie ciszy i dyscypliny pracy.

 

Testy/sprawdziany będą przeprowadzane na lekcji zajęć komputerowych/ informatyki w formie elektronicznej lub pisemnej (rzadziej). Ich celem jest sprawdzenie  wiadomości i umiejętności uczniów z części danego działu. Czas trwania do 25 minut.

 • Uczeń jest informowany o planowanym teście/ sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Przed testem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
 • Test poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Zadania z testów są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po zakończeniu testu.
 • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WZO (poniżej).

Skala procentowa dotycząca przeliczania punktów procentowych na oceny szkolne.

L.p.

Poziomy oceniania

Skala procentowa

Ocena słownie

Ocena cyfrowo

1.

Poziom najniższy

0%- 25%

nast

niedostateczny

1

2.

Poziom najniższy

26%-29%

ndst+

niedostateczny+

1+

3.

Poziom bardzo niski

30%- 35%

dop-

dopuszczający-

2-

4.

Poziom bardzo niski

36%-43%

dop

dopuszczający

2

5.

Poziom bardzo niski

44%- 49%

dop+

dopuszczający+

2+

6.

Poziom niski

50%- 53%

dst-

dostateczny-

3-

7.

Poziom niski

54%-63%

dst

dostateczny

3

8.

Poziom średni

64%- 69%

dst+

dostateczny+

3+

9.

Poziom średni

70%- 73%

db-

dobry-

4-

10.

Poziom średni

74%-80%

db

dobry

4

11.

Poziom wysoki

81%- 84%

db+

dobry+

4+

12.

Poziom wysoki

85%- 87%

bdb-

bardzo dobry-

5-

13.

Poziom wysoki

88%-91%

bdb

bardzo dobry

5

14.

Poziom najwyższy

92%- 94%

bdb+

bardzo dobry+

5+

15.

Poziom najwyższy

95%

cel-

celujący-

6-

16.

Poziom najwyższy

96%- 100%

cel

celujący

6

 

Zasady poprawiania testów/ sprawdzianów:

 1. a) można poprawiać każdą ocenę  ze sprawdzianów/ testów, 

b)poprawa jest możliwa tylko jeden raz.
Termin poprawy: do dwóch tygodni od sprawdzenia prac i podania wyników.
Zapis ocen w dzienniku: nauczyciel wpisuje ocenę z pierwszego sprawdzianu i z poprawy.

Przy wystawianiu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę wyższą.

Ocenianie aktywności na lekcji
Aktywność na lekcji oceniana jest plusami i minusami. Zgromadzone plusy zamieniane są na oceny wg schematu:
6 plusów - ocena celująca, 5 plusów - ocena bardzo dobra itd. Uczeń może zdecydować czy chce zebrane plusy zamienić na ocenę.

 • „Plus” uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 • „Minus” uczeń może uzyskać m.in. brak bieżącego zadania, nie udzielenie odpowiedzi z aktualnie omawianej tematyki itp.

 

Praca domowa jest formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Może mieć postać dokumentu elektronicznego (prezentacja, tekst, grafika) lub inną- np. plakatu.

 • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami tzn jest to ocena ndst., chyba, że uczeń skorzystał z tzw nieprzygotowania. (Uczeń ma 2 nieprzygotowania w śródroczu).
 • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji multimedialnej.
Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane na ocenę celującą.

 


Informacje uzupełniające:

Nieprzygotowanie do zajęć
Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w śródroczu. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić na początku lekcji.

Praca niesamodzielna/ „ściąganie”
Ściąganie ( niesamodzielna praca ucznia ) lub komunikowanie się podczas zadań praktycznych, sprawdzianów/ testów  powoduje obniżenie oceny za pracę o jeden stopień. Ponowne ściąganie podczas tej samej pracy  powoduje jej przerwanie, co jest równoznaczne z oceną dotychczasowego stanu pracy.

 

Uzupełnienie braków
W przypadku nieobecności ucznia przy ocenianiu pracy, w miejsce oceny wstawia się skrót „nb”. Uczeń ma prawo do poprawienia zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłużej niż jeden miesiąc).

W przypadku krótkiej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nieobecności powyżej tygodnia braki uzupełnia w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia zaległości rozstrzyga tę sytuację ).

 

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej oraz na koniec roku szkolnego

 1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WZO/ PZO nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych/ informatyki,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
 • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

Szczegółowe  kryteria oceny na poszczególne stopnie szkolne  przedstawione są w dołączonych do PZO załącznikach (każdy rok nauczania w oddzielnym załączniku).

 

Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach informatyki/ zajęć komputerowych.

 

Objawy zaburzeń

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań

 

1.     trudności z rysowaniem za pomocą edytora graficznego,

 

2.    obniżony poziom wykonania prac edycyjnych /pisanie i formatowanie tekstu/

 

3.    mylenie prawej i lewej strony,

 

 

1.    zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 

2.    w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przy-kładzie,

 

3.    dzielić dane zadanie na etapy                       i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 

4.    dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzie-lać instruktażu,

 

5.    nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 

6.    podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

 

  1.Uczeń niedosłyszący

 1. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
  B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
  C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
  D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
  E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
  F. częste powtarzanie informacji
  G. częste stosowanie pomocy wizualnych
  H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
  I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia J. nie należy gwałtownie gestykulować
  K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
  L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela

2.Uczeń słabowidzący

 1. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji)
  C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
  D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
  E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
  G. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio
  H. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
  I. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”

3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)

 1. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
  B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
  C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną,
  D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
  E .przy afazji:
  a. wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
  b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
  c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Dysgrafia
  a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
  e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
  f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
 2. Dysleksja
 3. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
  b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  c. precyzyjne formułowanie poleceń,
  d. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
  f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
 4. Dysortografia
  a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
  b. precyzyjne formułowanie poleceń,
  c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
  d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.

5.Uczeń z chorobą przewlekłą

 1. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
  B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
  C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
  D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
  E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.

6.Uczeń zdolny

 1. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
  B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
  C. zachęcanie do samokształcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
  D. samorealizacja (własne projekty),
  E. udział w zajęciach dodatkowych.

 

7.Uczeń z ADHD

 1. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
  B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
  C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
  D. precyzyjne formułowanie poleceń,
  E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
  F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
  G. stosowanie repetycji,
  H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
  I. wydłużenie czasu pracy z tekstem,
  J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
  K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

 

Dziennik elektroniczny

 • Oceny z zajęć komputerowych/ informatyki będą na bieżąco umieszczane w dzienniku internetowym.

Termin wpisania oceny do dziennika przez nauczyciela nie jest jednoznaczny z terminem w którym uczeń wykonał pracę/ zadanie. Ocena będzie wpisana po sprawdzeniu pracy/ zadania przez nauczyciela.

 • Nauczyciel korzysta z następujących kategorii oceny dziennika elektronicznego:
  1. Aktywność- rozumiana jako „praca na lekcji” czyli wykonywanie zadania praktycznego lub rozumiana klasycznie jako „zgłaszanie się do odpowiedzi”. Wyjaśnienie jaka jest to forma aktywności zostanie podane w polu komentarza.
  2. Sprawdzian/ test,

Nauczyciel w komentarzu do oceny może podać bardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy/ zadania wykonywanego przez ucznia.

Nauczyciel może dodawać inne kategorie ocen  w zależności od potrzeb.

 • W dzienniku elektronicznym w rubryce „Ocena” nauczyciel podaje uzyskaną przez ucznia ocenę w skali 1- 6.

Zamiast oceny może podać również inne informacje, takie jak: nb (nieobecność), brak zadania, nieprzygotowany, nie zaliczył, zwolniony i inne.

Zapisy te nie są ocenami szkolnymi lecz są informacjami dla rodzica wyjaśniającymi brak oceny.

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu