>

Procedury szkolne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO I KRYZYSOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18

W ELBLĄGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(Dz. U. z 2014r., poz. 382).

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., 1356 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949).
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.).
 5. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. ( U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
 6. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. ( U. z 1997r. Nr 88, poz. 553).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 10. Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie metod  i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji                 i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz.Urz. KGP               z 2010r. Nr 11, poz.64 ze zm.).
 11. Zarządzenie Nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP z 2014r., poz. 41).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa.
 2. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą przemocy rówieśniczej.
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania ucznia / nieletniego sprawcy czynu karalnego lub podejrzanego o dokonanie tego czynu, przebywającego na zajęciach w szkole.
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń używa wulgaryzmów wobec rówieśników, stosuje agresję słowną.
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń inicjuje bójkę bądź bierze w niej udział.
 6. Procedura postępowania w przypadku agresji w stosunku do nauczyciela lub pracownika szkoły (agresja słowna, wulgaryzmy).
 7. Procedura postępowania w przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczycieli  lub pracowników szkoły.
 8. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu.
 9. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.
 10. Procedura postępowania w przypadku kłamstwa, oszustwa, fałszowania dokumentów szkolnych.
 11. Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania, wywierania presji na innych.
 12. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.
 13. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń pali tytoń lub e-papierosa w szkole.
 14. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol/papierosy.
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami.
 16. Procedura postępowania w przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej na terenie szkoły.
 17. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada niebezpieczne substancje  lub niebezpieczne narzędzia.
 18. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 19. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.
 20. Procedura postępowania w przypadku odmowy współpracy rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo.
 21. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
 22. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych / samobójstwa ucznia.
 23. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia podejrzanej przesyłki lub telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.
 24. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne (podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej).
 25. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole.
 26. Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania pornografii przez ucznia.
 27. Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.
 28. Procedura postępowania w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu (siecioholizm).
 29. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa.

 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:

art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,

art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,

art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,

art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,

art. 133 – spekulacja biletami, tzw. Konik.

 

 • nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły,
 • nauczyciel(świadek) ustala okoliczności czynu i ewentualnych innych świadków zdarzenia,
 • przekazuje sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę wychowawcy klasy, pedagogowi, psychologowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły,
 • w przypadku małoletniego sprawcy, wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu,
 • dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Policję,
 • wychowawca zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące  z przestępstwa i przekazuje je Policji (np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży, itp.),
 • jeżeli zdarzenie dotyczy małoletniego ucznia, dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 • w przypadku zatrzymania ucznia (zabrania go ze szkoły) przez Policję, dyrektor szkoły razem z pedagogiem/ psychologiem szkolnym wypełniają protokół zatrzymania ucznia i sporządzają notatkę służbową.
 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą przemocy rówieśniczej.
 • nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie pomocy medycznej w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,
 • nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga / psychologa szkolnego i rodziców ucznia,
 • dyrektor szkoły wzywa policję w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • pedagog / psycholog szkolny sporządza stosowną dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania ucznia / nieletniego sprawcy czynu karalnego lub podejrzanego o dokonanie tego czynu, przebywającego na zajęciach w szkole.
 • funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi szkoły / pedagogowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową,
 • dyrektor / pedagog zapisuje dane osobowe oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza celem sporządzenia własnej dokumentacji,
 • Policjant informuje dyrektora / pedagoga o zamiarze zatrzymania ucznia,
 • pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza ucznia do gabinetu dyrektora / pedagoga, gdzie funkcjonariusz informuje ucznia o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itd.,
 • Policja informuje rodziców (opiekunów prawnych) nieletniego o wykonanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu Policji, celem uczestniczenia w czynnościach,
 • dyrektor / pedagog szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez Policję; w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego sporządza pisemną notatkę i przesyła do miejsca ich zamieszkania,
 • w przypadku niemożności uczestniczenia rodziców / opiekunów prawnych w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor szkoły wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga / psychologa szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są prowadzone w szkole lub jednostce Policji,
 • po wykonaniu czynności Policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego rodzicom / opiekunom prawnym; w przypadku, gdy czynności wykonywane są w obecności pracownika szkoły, po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania,
 • w przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka, policjant informuje o tym rodziców / opiekunów prawnych, pedagoga szkolnego,
 • przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego / ucznia na terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń używa wulgaryzmów wobec rówieśników, stosuje agresję słowną.
 • przekazanie wychowawcy klasy informacji o zaistniałym zdarzeniu:
 • bezpośrednio,
 • zapis w Librusie,
 • rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia, określenie przyczyn i skutków zdarzenia,
 • przeproszenie się uczestników zajścia,
 • powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych,
 • zastosowanie kar wynikających z Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów,
 • rozmowa wychowawcy z uczniem, jego rodzicem w obecności pedagoga / psychologa – zobowiązanie rodzica i ucznia agresywnego do podjęcia działań w celu radzenia sobie                       z agresją,
 • przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej nt. kultury języka itp.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń inicjuje bójkę bądź bierze w niej udział.
 • interwencja bezpośrednia:
 • rozdzielenie bijących się,
 • udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym (jeśli jest taka potrzeba),
 • powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych,
 • poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy,
 • interwencja wychowawcy:
 • rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodu bójki,
 • wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce, a także świadków zdarzenia,
 • skierowanie uczestników bójki do pedagoga / psychologa w celu ustalenia przyczyn tych zachowań,
 • poinformowanie o wydarzeniu rodziców uczniów biorących udział w bójce,
 • zastosowanie kar wynikających z Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów,
 • poinformowanie o zajściu dyrektora / wicedyrektora szkoły,
 • dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku zaistnienia poważnego czynu karalnego (uszkodzenie ciała) lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 • rozmowa wychowawcy, pedagoga / psychologa, rodzica i ucznia-uczestnika bójki – zobowiązanie do podjęcia działań mających na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku agresji w stosunku do nauczyciela lub pracownika szkoły (agresja słowna, wulgaryzmy).
 • powiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcy klasy pedagoga / psychologa,
 • powiadomienie rodziców ucznia / opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu,
 • ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • rozmowa: uczeń-rodzic-nauczyciel-dyrektor-pedagog / psycholog celem ustalenia przyczyny takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem; uświadomienie konieczności pracy nad zmianą zachowania ucznia,
 • przeproszenie nauczyciela przez ucznia,
 • odnotowanie faktu w Librusie,
 • zlecenie uczniowi pracy dodatkowej, np. przygotowanie lekcji nt. kultury języka i wygłoszenie go na forum klasy,
 • w razie powtórnego zdarzenia, z udziałem tego samego ucznia, powiadomienie Policji i Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 1. Procedury postępowania w przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczycieli lub pracowników szkoły.
 • poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora, wychowawcy, pedagoga / psychologa,
 • wezwanie do szkoły rodziców ucznia / opiekunów prawnych (natychmiastowe stawiennictwo),
 • jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela:
 • udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu,
 • zabezpieczenie dowodów przestępstwa oraz ustalenie ewentualnych świadków zdarzenia,
 • powiadomienie Policji;
 • rozmowa dyrektora, wychowawcy, pedagoga / psychologa, rodziców oraz ucznia dotycząca działań wobec ucznia, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem oraz konieczności zmiany zachowania,
 • przeproszenie nauczyciela przez ucznia,
 • odnotowanie faktu w Librusie,
 • w razie powtórnego zdarzenia, z udziałem tego samego ucznia, powiadomienie Policji i Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu.
 • poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły i wychowawcy klasy:
 • bezpośrednio,
 • pośrednio poprzez wpis do Librusa;
 • interwencja wychowawcy klasy:
 • rozmowa z uczniem w celu ustalenia przyczyny nagannego zachowania,
 • wezwanie do szkoły rodziców ucznia / opiekunów prawnych,
 • poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu,
 • ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenie opłaty za ich naprawę,
 • zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia działań celem eliminacji  aktów wandalizmu,
 • przeprowadzenie przez ucznia lekcji wychowawczej na temat szacunku dla dobra wspólnego.

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku”

 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły przez osobę, która wykryła kradzież, przekazanie informacji o okolicznościach zdarzenia,
 • zabezpieczenie dowodów przestępstwa, tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży (zażądanie od ucznia skradzionej rzeczy, pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni                     w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy/pedagoga/psychologa/dyrektora; należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia; może to zrobić tylko Policja),
 • przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły,
 • powiadomienie rodziców ucznia / opiekunów prawnych i wezwanie ich do szkoły,
 • powiadomienie przez dyrektora Policji,

 

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą kradzieży

 • jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia,
 • powiadomienie dyrektora szkoły,
 • wezwanie Policji,
 • powiadomienie rodziców ucznia / opiekunów prawnych, ustalenie okoliczności                                i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • udzielenie pomocy psychologicznej, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

W każdym przypadku wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. Na godzinie wychowawczej przeprowadza z uczniami rozmowy na temat kradzieży, poszanowania cudzej własności. Wychowawca może również zorganizować spotkanie uczniów z policjantem.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku kłamstwa, oszustwa, fałszowania dokumentów szkolnych.
 • konfrontacja z osobami zainteresowanymi,
 • poinformowanie rodziców / opiekunów prawnych o wydarzeniu,
 • odnotowanie faktu w Librusie,
 • poinformowanie pedagoga/psychologa – podjęcie działań w celu wyeliminowania podobnych zachowań w przyszłości.

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania, wywierania presji na innych.

 Działania wobec ofiary

 • rozmowa z ofiarą w celu udzielenia jej wsparcia,
 • poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcy klasy                                   i pedagoga/psychologa,
 • wezwanie rodziców dziecka będącego ofiarą w celu nawiązania współpracy; poinformowanie o możliwości zgłoszenia sprawy na Policję, podjęcia terapii dla ofiar przemocy,
 • otoczenie ucznia szczególną opieką.

 

Działania wobec sprawcy

 • rozmowa wychowawcy oraz pedagoga/psychologa w celu uświadomienia konsekwencji prawnych, społecznych i psychologicznych czynu,
 • wezwanie rodziców / opiekunów prawnych dziecka będącego sprawcą:
 • poinformowanie ich o zdarzeniu,
 • podjęcie próby nawiązania współpracy w celu uniknięcia podobnego zachowania w przyszłości,
 • poinformowanie o zastosowaniu kary wynikającej z Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów;
 • podjęcie przez ucznia działań na rzecz społeczności szkolnej,
 • stała obserwacja zachowania ucznia (zeszyt obserwacji),
 • w przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą oraz powtórzenia czynu poinformowanie Policji oraz Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.
 • nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia,
 • w przypadku braku zmiany zachowania ucznia nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy                      o zaistniałej sytuacji. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą
  z uczniem w obecności nauczyciela,
 • w przypadku braku zmiany zachowania ze strony ucznia, wychowawca powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych,
 • w przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych na interwencję wychowawcy                         o fakcie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły oraz pedagog/psycholog. Rodzice/opiekunowie prawni zostają wezwani do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej. W razie potrzeby zostają ustalone systematyczne spotkania ucznia                           z pedagogiem/psychologiem mające na celu pracę z uczniem,
 • nauczyciel ma obowiązek zareagować, zgodnie z regulaminem szkoły, w przypadku gdy bez jego zgody na zajęciach lekcyjnych uczeń korzysta z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądź innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń pali tytoń lub e-papierosa w szkole.
 • poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia:
 • bezpośrednio,
 • pośrednio poprzez wpis do Librusa,
 • interwencja wychowawcy:
 • rozmowa z uczniem,
 • powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych,
 • zastosowanie kary wynikającej z Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów,
 • zlecenie uczniowi przygotowania materiałów o szkodliwości palenia oraz zaprezentowanie ich na forum klasy podczas lekcji wychowawczej,
 • interwencja pedagoga/psychologa na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się,
 • interwencja dyrektora szkoły, gdy sytuacja powtarza się uporczywie,
 • prowadzenie działań profilaktycznych:
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat:

- propagowania zdrowego stylu życiu,

- trudności w pozbyciu się nałogu,

- sposobu radzenia sobie ze stresem.

 

Wychowawca/psycholog/pedagog szkoły ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy/ e-papierosa, pokazał dobrowolnie zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. Wychowawca, psycholog/pedagog szkoły zabezpiecza papierosy/e-papierosa, a następnie przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym za pokwitowaniem.

 

 

 1. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol/papierosy.
 • nauczyciel zabiera uczniowi alkohol/papierosy i zabezpiecza go przed zniszczeniem,
 • nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga szkolnego, zawiadamia wychowawcę,
 • pedagog szkolny zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który w trybie pilnym wzywa rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji,
 • pedagog rozmawia z uczniem w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców, ustala pochodzenie alkoholu/papierosów, jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie nazwiska osób, które uczestniczyły w zakupie,
 • dyrektor szkoły informuje Policję o miejscu zakupu alkoholu/papierosów przez nieletniego,
 • pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu/papierosów wniesionego na teren szkoły,
 • podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) i ucznia                            o konsekwencjach czynu,
 • wychowawca rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami.

   Nauczyciel, który stwierdza nadużycie środka psychoaktywnego, ma obowiązek:

 • powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i pedagoga/psychologa szkoły,
 • odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie,
 • wezwać pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej,
 • zawiadomić rodziców ucznia / opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek niezwłocznie zabrać ucznia ze szkoły,
 • w przypadku odmowy przybycia do szkoły przez rodziców ucznia będącego pod wpływem substancji innej niż alkohol, decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje lekarz,
 • w przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania nietrzeźwego ucznia, gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły, dyrektor powiadamia policję,
 • pedagog/psycholog sporządza stosowna dokumentację dotyczących okoliczności zdarzenia,
 • uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z zespołem wychowawczym w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu o nieużywaniu środków psychoaktywnych,
 • odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować powiadomieniem Policji lub Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej na terenie szkoły.
 • nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej zniszczeniem do czasu przybycia Policji,
 • w miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
 • powiadamia dyrektora i pedagoga/psychologa/pielęgniarkę szkolną,
 • wzywa Policję, której przekazuje substancję i udziela wszystkich informacji dotyczących zdarzenia, sporządza stosowną dokumentację.
 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada niebezpieczne substancje lub niebezpieczne narzędzia.
 • nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga szkoły) ma prawo zażądać oddania mu substancji/narzędzia, pokazania zawartości plecaka i kieszeni,
 • ustala, od kogo uczeń nabył posiadaną substancję,
 • informuje rodziców / opiekunów prawnych i wzywa do natychmiastowego stawiennictwa w szkole,
 • w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji/narzędzia, wzywa Policję w celu dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji/narzędzia,
 • wydaną dobrowolnie substancję przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym za pokwitowaniem lub Policji,
 • pedagog/psycholog sporządza stosowną dokumentację.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Poprzez urządzenia elektroniczne rozumie się: telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki, gry elektroniczne, dyktafony, aparaty cyfrowe, laptopy, tablety itp.

 

 • procedura obowiązuje uczniów w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 • urządzenia elektroniczne uczniowie przynoszą do szkoły na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców,
 • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów,
 • podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych poza szkołą obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych (powinny one być wyłączone              
  i schowane),
 • w sytuacjach losowych możliwe jest użycie telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela,
 • dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą wychowawców oraz  rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za posiadany przez uczniów sprzęt.
 • niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby również za pomocą portali społecznościowych.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.
 • zgłoszenie faktu do pedagoga/psychologa,
 • zawiadomienie rodziców / opiekunów prawnych,
 • rozmowa ucznia z wychowawcą, pedagogiem/psychologiem w celu poznania przyczyn wagarowania,
 • ustalenie form i sposobów wyrównania zaległości w nauce,
 • rozmowa wychowawcy, pedagoga/psychologa, rodzica i ucznia; zobowiązanie pisemne rodzica do cotygodniowej kontroli obecności dziecka w szkole,
 • w razie powtórzenia się sytuacji - pisemne upomnienie rodzica zobowiązujące do regularnego posyłania dziecka do szkoły,
 • w razie powtórzenia się sytuacji – wystosowanie wniosku do DE o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

 1. 20. Procedura postępowania w przypadku odmowy współpracy rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo.
 • nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga/psychologa,                       z którym udaje się do miejsca zamieszkania ucznia w celu zdiagnozowania sytuacji szkolnej                 i rodzinnej ucznia,
 • uzyskane informacje pedagog/psycholog weryfikuje z odpowiednimi instytucjami,
 • w przypadku potwierdzenia niepokojącej sytuacji domowej ucznia, pedagog/psycholog informuje o tym fakcie dyrektora szkoły,
 • problem zostaje objęty pracą zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku. Przykładowe działania szkoły podejmowane w stosunku do ucznia:
 • rozmowy wspierające prowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa,
 • stworzenie możliwości odrabiania lekcji i przygotowywania się do zajęć w szkole,
 • zadbanie o pomoc materialną,
 • zakwalifikowanie ucznia na terapię indywidualną lub grupową dla dzieci,
 • zadbanie o miejsce w świetlicy socjoterapeutycznej lub nadzór kuratora sądowego,
 • upowszechnienie informacji o ważnych telefonach oraz osobach i instytucjach niosących pomoc,
 • stały dyskretny monitoring sytuacji ucznia w rodzinie.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
 • w przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły,
 • wychowawca lub pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych  i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami/opiekunami. Sporządza notatkę                         z przeprowadzonej rozmowy,
 • w przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu
  z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego/nauki przez uczennicę,
 • pedagog/psycholog wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią,
 • dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą
  w trakcie pobytu w szkole,
 • w przypadku uczennicy poniżej 15 roku życia, dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych / samobójstwa ucznia.
 • każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania                                 lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą nauczyciel/pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
 • po zdiagnozowaniu sytuacji, wychowawca i pedagog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:
 • przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn,
 •  przekazują informację o zagrożeniu rodzicom/opiekunom prawnym, dyrektorowi szkoły                        i psychologowi,
 •  ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią,
 • w przypadku, gdy zabrane informacje świadczą o przejawach demoralizacji ucznia lub gdy sytuacja rodzinna wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny.
 • jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły poweźmie informację, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) powinien natychmiast powiadomić o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego/psychologa  oraz dyrektora szkoły.
 • po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:
 • nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce,
 • informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców/opiekunów prawnych,
 • przekazują dziecko pod opiekę rodziców/ opiekunów prawnych lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest domowa sytuacja ucznia odpowiednim instytucjom (np. Policji).

 

Po powzięciu informacji, że uczeń  podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/ psycholog szkolny podejmują następujące działania:

 

 • jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe i policję oraz powiadamia o fakcie rodzica/opiekuna prawnego,
 • dyrektor szkoły, pedagog/ psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji  i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniami i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog/ psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • o próbie samobójczej dyrektor informuje pozostałych nauczycieli pod rygorem tajemnicy, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie                       do szkoły przez wszystkich nauczycieli,
 • pedagog/ psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia.

 

Popełnienie samobójstwa przez ucznia.

 • W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa, dyrektor szkoły

powołuje Zespół Interwencji Kryzysowej, który w trybie pilnym ustala harmonogram działań.

 • Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.
 • O zdarzeniu traumatycznym powiadomiona zostaje PPP nr 2 w Elblągu w celu udzielenia pomocy terapeutycznej dla odpowiedniej grupy potrzebujących (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Członkowie Zespołu Interwencji Kryzysowej gromadzą informacje o zdarzeniu i opracowują plan działań interwencyjnych.
 • Dyrektor szkoły powiadamia grono pedagogiczne; informuje o możliwości uzyskania opieki psychologicznej.
 • Dyrektor szkoły oraz psycholog szkolny z udziałem wychowawcy klasy powiadamia o zaistniałej sytuacji zespół klasowy.
 • Uczniowie zostają objęci specjalistyczną opieką psychologiczną, ewentualnie terapeutyczną.
 • Dyrektor szkoły wraz z psychologiem informuje o zaistniałym zdarzeniu uczniów poszczególnych klas; informuje o możliwości uzyskania opieki psychologicznej.
 • Osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy interwencyjnej są zobligowane do nie informowania osób postronnych, w tym mediów.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia podejrzanej przesyłki lub telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.

Należy:

 • zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp wszystkim osobom będącym na terenie szkoły,
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 • dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby (Policję, Straż pożarną itp.)                                      oraz podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji szkoły.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku , gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne (podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej).
 • przewodniczący klasy, na prośbę nauczyciela prowadzącego lekcję, zgłasza wychowawcy klasy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu lub dyrekcji szkoły fakt wystąpienia dolegliwości zdrowotnych ucznia,
 • dyrektor lub pedagog/psycholog zabiera ucznia z klasy i w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy,
 • dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  o zaistniałej sytuacji; rodzic ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły,
 • w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia dziecka, uczeń pozostaje w szkole pod opieką nauczyciela lub wychowawcy (klasa/biblioteka/świetlica),
 • w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole.
 • nauczyciel/pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • nauczyciel przerywa zajęcia wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 • nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę oraz dyrektora szkoły,
 • każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń  w chwili wypadku, powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia,
 • każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, radę rodziców oraz inne odpowiednie instytucje w zależności od rodzaju zdarzenia,
 • wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie Policję, prokuratora i kuratora oświaty,
 • wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego,
 • dyrektor szkoły zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych,
 • dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentacje powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania pornografii przez ucznia.

 

 • w przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu,
 • w przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia,
 • przekazanie przez Dyrektora szkoły informacji o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły,
 • podjęcie działań profilaktycznych wśród uczniów przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów  o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań,
 • wezwanie przez dyrektora rodziców ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne oraz przeprowadzenie rozmowy na temat zdarzenia. 

 

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.

 

 • Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, przyjaciele). Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić  w miejscu bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność . Nie należy podejmować  kroków, które mogłyby prowadzić  do powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić  podejrzenia sprawcy                   (np. wywoływać  ucznia z lekcji do dyrekcji).
 • Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić  kopię materiałów, zanotować  datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń , etc.). W trakcie zbierania materiałów należy zadbać  o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem.
 • Identyfikacja sprawcy często jest możliwa dzięki zebranym materiałom – wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych materiałów. Ofiara często domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc. Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, należy skontaktować  się z Policją. Bezwzględnie należy zgłosić  rozpowszechnianie nagich zdjęć  osób poniżej 18 roku życia (art. 202 par. 3 KK).
 • Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma służyć  ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej analizie (w tym np. przyjrzeniu się przyczynom),                      a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej (w tym sposobu w zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy).
 • Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły (m. in. w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania Uczniów).

 

 1. Procedura postępowania w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu (siecioholizm).

 

 • Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków zdrowotnych  i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało u dziecka                 (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami). Celem tych ustaleń jest wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu - z udziałem specjalistów (lekarzy, terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania w uzależnienie do Internetu należy koncentrować się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w szkole (psycholog/pedagog szkolny, wychowawca).
 • Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona zindywidualizowaną opieką przez pedagoga/psychologa szkolnego. Pierwszym jej etapem będzie rozmowa (rozmowy) ze specjalistą, która pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia, określić przyczyny popadnięcia w nałóg (np. sytuacja domowa, brak sukcesów edukacyjnych w szkole, izolacja w środowisku rówieśniczym) i ukazać specyfikę przypadku. Każde dziecko, u którego podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno zostać profesjonalnie zdiagnozowane przez psychologa szkolnego. Czasem warto w tym zakresie skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i omówienie z nimi wspólnych rozwiązań.
 • W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia od korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane przez szkołę,                    w bliskiej współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W części przypadków może się okazać konieczna diagnoza i terapia lekarska.  

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18@elblag.eu

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu