>

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Franciszka II Rakoczego

Załącznik do Uchwały Nr 1/2019/20 z dnia 18.09.2019

    Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18

    w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

 

 

 

 

Regulamin

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Franciszka II Rakoczego

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 18 w Elblągu
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 5. Radzie Oddziałowej (Klasowej) – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 11. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 

 • 2

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

 

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie
  i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk
  i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 3
 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach,
  z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową (Klasową), składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Oddziałowej (Klasowej) prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.
 4. Kandydatów do Rady Oddziałowej (Klasowej) zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę.
 5. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej. Komisja Skrutacyjna oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 6. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 8. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych (Klasowych), wskazanym przez Zebranie Klasowe.
 9. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.

 

 • 4
 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym:
 2. Prezydium
 3. Komisję Rewizyjną
 4. W skład Prezydium wchodzą:
 5. Przewodniczący,
 6. Wiceprzewodniczący,
 7. Sekretarz,
 8. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 9. Przewodniczący,
 10. Sekretarz,
 11. Członek.
 • 5
 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
  z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w przez wiadomość w dzienniku elektronicznym , co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
  po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 7. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie
  o formie dokumentowania swoich decyzji.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział,
  z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 • 6
 1. Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 4. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
  oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 6. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 7. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania,
 8. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
 9. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
 10. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział
  w określeniu wzoru tego stroju,
 11. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora
  i nauczycieli,
 12. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
 13. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 14. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
 15. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
 16. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii
  w tej sprawie,
 17. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

 

 • 7
 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.
 2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 3. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium.
 4. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
 5. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 6. realizacja preliminarza Rady,
 7. wykonywanie uchwał Rady,
 8. koordynowanie prac Rad Klasowych,
 9. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę.

 

 • 8
 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 3. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 4. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających
  z przeprowadzonych kontroli,
 5. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium Rady,
 6. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 7. Komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od Członków Prezydium składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 9. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień
  w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady
  z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

 

 • 9
 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

 • 10
 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania
  i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

 

 • 11
 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora
  i innych organów Szkoły.
 2. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
 3. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
 4. realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,
 5. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
 6. występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady oraz opiniowanie projektów jej uchwał,
 7. informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 8. zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,
 9. składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.
 10. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

 

 

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 • 12
 1. Źródłem funduszy Rady są:
 2. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 3. dotacje,
 4. dochody z innych źródeł.
 5. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły, organizację imprez i uroczystości, zakup nagród, itp.
 6. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 7. Dyrektor
 8. Rada Pedagogiczna
 9. Wychowawcy klas
 10. Rady Klasowe
 11. Samorząd Uczniowski.

 

 • 13
 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

 • 14
 1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 

 • 15
 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

 • 16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

 

 • 17

Traci moc dotychczasowy Regulamin.

 

 • 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 • 19

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 82-300 Elbląg, ul. Węgrowska 1 NIP5782014609”

 

Elbląg dn. 18.09.2019r.

 

Prezydium Rady Rodziców

        

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18@elblag.eu

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu